بررسی اثر حشره کشی اسپینوزاد روی حشرات کامل(Herbst) castaneum Tribolium، (L.) Sitophilus oryzae و Oryzaephilus surinamensis (L.) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی،دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت اقتصادی آفات انباری و مقاوم شدن آفات نسبت به حشره کش های متداول شیمیایی، جایگزین کردن حشره کش های مناسب دیگر ضروری به نظر می رسد. بدین منظور کارایی حشره کش اسپینوزاد در کنترل سه گونه آفت مهم انباری، شپشه آردTribolium castaneum (Herbst) ، شپشه برنج Sitophilus oryzae (L.) و شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis (L.) مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی حشرات کامل یکروزه شپشه آرد، شپشه برنج و شپشه دندانه دار به طور جداگانه تحت تاثیر غلظت های مختلف اسپینوزاد قرار گرفت، تلفات بعد از 1، 10 و 20 روز شمارش گردید. آزمایش ها با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام گرفت و نمونه ها در انکوباتور با دمای 2±27 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی5 ±65 درصد و دوره نوری 14 ساعت تاریکی و 10 ساعت روشنایی نگهداری گردید. بیشترین تلفات در شپشه آرد مربوط به غلظت 95 و 10 ppmروز پس از شروع آزمایش بود. در مورد شپشه برنج بیشترین تلفات در غلظت 80 و 10 ppm روز پس از تیمار شدن مشاهده گردید و شپشه دندانه دار بیشترین میزان تلفات را در غلظت ppm150 و پس از 20 روز نشان داد، غلظت‌های 95 ، 80 و ppm 150 به ترتیب از ‌ظهور نسل بعدی شپشه آرد، شپشه برنج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و شپشه دندانه دار جلوگیری کردند.

واژه های کلیدی: اسپینوزاد، زیست سنجی، شپشه آرد، شپشه برنج، شپشه دندانه دار

عنوان مقاله [English]

Studies on the Insecticidal Effect of Spinosad on the Adults of Tribolium castaneum (Herbst), Sitophilus oryzae(L.) and Oryzaephilus surinamensis(L.) Under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • GH. Sadeghi
  • A .P
Agricultural Faculty, Urmia University , Urmia- IRAN
چکیده [English]

Abstract
Due to economical importance of stored product pests and resistance to conventional insecticides, it is necessary to use novel and suitable compounds in control programs. Therefore, we evaluated the toxicity of spinosad to three important storage insect, Red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst), Rice weevil, Sitophilus oryzae (L.), Sawtoothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis (L.). One-day old adult insects were exposed to different concentrations of spinosad. The exposure times were 1, 10 and 20 d for oral trials. Experiments were performed in complete randomized block design with 4 replications. After treatment the samples were held under constant conditions in laboratory rearing room (27±2ºc, 65±5 r.h and 14 D: 10 L photoperiod). For T. castaneum the maximum mortality rate was achieved with 95 ppm of spinosad after 10 d. Application of 80 ppm spinosad after 10 days caused maximum mortality rate in S. oryzae. The complete control of O. surinamensis was occurred with 150 ppm during 20d, the required concentrations for complete cessation of adult emergence were 95, 80 and 150 ppm of spinosad for T. castaneum, S. oryzae and O. surinamensis, respectively.

Key words: Bioassay, Red flour beetle, Rice weevil, Sawtoothed grain beetle, Spinosad

CAPTCHA Image