تنوع گونه ای خانواده سیرفیده(Diptera: Syrphidae) در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در سالهای 1385 و 1386 بررسیهایی به منظور جمع آوری و شناخت تنوع گونه ای خانواده سیرفیده در بوم نظام‌های کشاورزی شهرستان نیشابور انجام گرفت. در این مطالعه از سه روش جمع آوری: تله زرد آبی، تله مالایز و تور حشره گیری استفاده شد. نتایج تفاوت قابل ملاحظه ای را در شکار سیرفید‌ها توسط روش‌های مختلف حمع آوری نشان داد. نمونه‌هایی از 14 گونه بوسیله تله مالایز، 5 گونه با تله زرد آبی و 8 گونه فقط با تور حشره گیری شکار شد. در مجموع، 22 گونه متعلق به 14 جنس از خانواده سیرفیده شناسایی و تائید شده است. تمامی گونه‌ها برای اولین بار از شهرستان نیشابورگزارش می‌شوند. از این تعداد، گونه‌های Eumerus tricolor ، E.jacobsonni و Helophilus trivitattus برای فون خراسان رضوی جدید هستند. با گزارش گونه E.jacobsonni از نیشابور دامنه انتشار این گونه که تاکنون محدود به جنوب شرق ایران بود گسترش می‌یابد. محاسبه تنوع زیستی بر اساس شاخص تنوع شانون- وینر، مقدار این شاخص را برای تله مالایز بیشتر از تله زرد آبی نشان داد.

واژه‌های کلیدی: فون، حشرات، مگسهای گل، اکوسیستم‌های کشاورزی، نیشابور

عنوان مقاله [English]

Diversity of Syrphidae(Diptera) in agroecosystems of Neyshabor region

نویسندگان [English]

  • M Hosseini 1
  • H Sadeghi Namghi 2
1 College of Agriculture Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
During growing seasons of years 2006 & 2007, a faunistic survey on Syrphidae family(Diptera) in agroecosystems of Neyshabor region, Khorasan-e-razavi province was carried out. In this study, 3 collection methods: Yellow water trap, Malaise trap and Sweeping net were applied. The results showed a large difference between different collection methods. Specimens of 14 species collected by Malaise trap while Yellow water trap collected 5 species and 8 species exclusively collected by sweeping net. In total, 22 species belonging to 14 genera have been identified. All species are reported from the region for the first time. Among these, E.tricolor & H.trivittatus are new for Khorasan-e Razavi province fauna. Recording the species, E.jacobsonii from Neyshbor, the distribution range of this Syrphid which was restricted to south east Iran is extended. Shannon-Weiner index of biodiversity measured for Malaise trap was higher than that calculated for yellow water trap.

Key words: Fauna, Insects, Flower flies, Agroecosystem, Neyshabor

CAPTCHA Image