دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 25، دی 1392