دوره و شماره: دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مهر 1392 
بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

صفحه 342-350

10.22067/jpp.v27i3.26762

الهام الهی فرد؛ سجاد میجانی؛ سیروس خیراندیش؛ ابراهیم کازرونی منفرد؛ سمیه تکاسی


ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

صفحه 395-398

10.22067/jpp.v27i3.26812

سید داوود سجادیان؛ سعید جاهدی پور؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی