اثر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم کاشت بر عملکرد ذرت (Zea mays L.) و زیست توده علف‌های‌هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده کشاورزی

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر دزهای کاهش یافته علف‌کش فورام سولفورون و تراکم‌های مختلف کاشت بر عملکرد ذرت رقم سینگل کراس‌704 و زیست توده علف‌های هرز آن، آزمایشی به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. در این آزمایش کرت اصلی شامل سطوح مدیریت علف‌های‌هرز در چهار سطح شامل 3 دز علف کش فورام سولفورون (50، 75 و 100 درصد دز توصیه شده (2 لیتر در هکتار، 5/22 درصد OD 5 ) و شاهد وجین کامل و کرت های فرعی نیز در 4 سطح شامل تراکم های مختلف کاشت ذرت (5، 7، 9 و 11 بوته در متر مربع) در نظر گرفته شدند. همچنین هر کرت به دوبخش مساوی تقسیم شد و بخش بالایی هر کرت به عنوان شاهد بدون سمپاشی (دز صفر علف‌کش) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، با کاربرد علف کش و افزایش تراکم ذرت، وزن خشک کل علف‌های‌هرز به طور معنی داری (P≤0.01) کاهش یافت. به طوری که کمترین وزن خشک (42/621 گرم در مترمربع) مربوط به تیمار دز کاهش یافته (75%) بود که به نسبت به شاهد عدم سمپاشی 8/47 درصد کاهش داشت. با توجه به نتایج بدست آمده کاربرد علف کش نسبت به عدم کنترل علف‌هرز و همچنین افزایش تراکم ذرت، تاثیر معنی داری (P≤0.01) بر عملکرد بیولوژیک و دانه ذرت داشت. تفاوت بین تیمارهای دزهای کاهش یافته و دز توصیه شده با تیمار شاهد وجین کامل، معنی دار بود، اما بین دزهای کاهش یافته با دز توصیه شده تفاوت معنی داری از نظر عملکرد ذرت مشاهده نشد. می توان نتیجه گرفت که افزایش تراکم ذرت توان رقابتی ذرت را افزایش داده و موجب کاهش خسارت ناشی از علف‌های‌هرز و به دنبال آن کاهش مقدار مصرف علف کش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Reduced Doses of Foramsulfuron and Different Sowing Density on Corn (Zea mays L.) Yield and Weed Biomass

نویسندگان [English]

  • maryam samaie 1
  • M. Rastgoo
  • Mohammad hasan rashed 2
  • A. Ghanbari
1
2
چکیده [English]

In order to study the effect of reduced doses of foramsulfuron and different sowing density on corn yield and weed biomass an experiment was conducted using split plot arrangement based on randomized complete block design with three replications at Research Field of Ferdowsi University of Mashhad, in 2011. Main plots were weed management methods including four levels of reduced doses of foramsulforun herbicide (0, 50, 75, 100% of recommended dose (2 l.ha-1, OD 22.5%) and complete weeding (weed free treatment) and sub plots including four corn densities (5, 7, 9, 11 plant.m-2). Also, each plot was divided into two parts, the upper part of each plot was considered as unsprayed control (zero dose herbicide). Results showed that herbicide application and increasing corn density reduced weeds dry weight significantly (P≤0.01). Minimums of weed dry maters
(621.42 g.m-2) related to treatment of reduced dose (75%) where reduced 48.2% comparing with weedy check treatment. According to the results, herbicide application and increasing corn density comparing to the weedy check treatment affected corn biological and grain yield significantly (P≤0.01).The differences between reduced and recommended doses with weed free control were significant but the corn yield in recommended dose with reduced doses treatments were not affected significantly. Also, these traits, increased significantly (P≤0.01) by increasing corn density. As a result, increasing of corn density, through increasing corn competitive ability, can reduced damage of weeds and the amount of herbicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equip
  • Competition
  • Sulfonylurea
  • Weeds control
  • Dry weight
CAPTCHA Image