اثر اختلاط علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها روی علف‌های‌هرز و عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

به منظور ارزیابی اختلاط مقادیر 350 و 500 میلی‌لیتر در هکتار از علف‌کش‌ کلوپیرالید با علف‌کش‌‌های فن مدیفام (5000 میلی‌لیتر در هکتار)، علف‌کش‌ ترکیبی فن‌مدیفام + دس‌مدیفام + اتوفومزیت (4000 میلی‌لیتر در هکتار)، کلریدازون (4000 گرم در هکتار)، متامیترون (4000 گرم در هکتار)، تری فلوسولفورون متیل (60 گرم در هکتار)، هالوکسی فوپ آر متیل استر (750 میلی‌لیتر در هکتار) و ستوکسیدیم (2500 میلی‌لیتر در هکتار) و اثر آنها روی علف‌های‌هرز و چغندر قند آزمایشی در بهار و تابستان 1387 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی به اجرا در آمد. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب مقادیر ذکر شده علف‌کش‌ کلوپیرالید با سایر علف‌کش‌‌ها به همراه یک وجین کامل در طول فصل بود. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از مقدار 500 میلی‌لیتر در مقایسه با مقدار 350 میلی‌لیتر کلریدازون بهترین کنترل علف‌های‌هرز را به همراه داشت. در میان ترکیبات علف‌کش‌ ترکیبی مقدار 500 میلی‌لیتر کلوپیرالید با فن مدیفام (5000 میلی‌لیتر در هکتار)، علف‌کش‌ ترکیبی فن‌مدیفام + دس‌مدیفام + اتوفومزیت (4000 میلی‌لیتر در هکتار) و کلریدازون (4000 گرم در هکتار) بدون داشتن اختلاف معنی دار، بهترین نتایج را در کنترل علف‌های‌هرز پهن برگ به همراه داشتند، ولی با توجه به میزان سمیت کمتر فن مدیفام ترکیب با این علف‌کش‌ توصیه گردید. کنترل علف‌های‌هرز باریک برگ و به ویژه پنجه مرغی (Cynodon dactylon) در تیمارهای مخلوط 500 میلی‌لیتر کلوپیرالید با هالوکسی فوپ آر متیل استر (750 میلی‌لیتر در هکتار) و ستوکسیدیم (2500 میلی‌لیتر در هکتار) با داشتن اختلاف معنی دار نسبت به سایر تیمارها به دست آمد. بیشترین مقدار عملکرد ریشه چغندرقند در تیمارهای ترکیب 500 میلی‌لیتر کلوپیرالید با کلریدازون، هالوکسی فوپ آر متیل استر، فن‌مدیفام+دس‌مدیفام+ اتوفومزیت، فن‌مدیفام و سیتوکسیدیم بدون داشتن اختلاف معنی دار مشاهده شد. علاوه بر این عملکرد ریشه با درصد کاهش علف‌های‌هرز دارای رابطه خطی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Clopyralid Mixed with Other Herbicides on Weeds and Yield of Sugarbeet (Beta vulgaris)

نویسندگان [English]

 • H. Afzalnia
 • A.R. Ghaemi
 • M. Bazoobandi
 • alireza bagheri
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the efficacy of clopyralid mixed with other herbicides weeds and sugar beet (Beta vulgaris) in 2008 at experimental field of research center of agricultural and natural resources research center of Khorasan Razavi. Experimental design was completely randomized block with three replications. Treatment were included doses of 350 and 500 ml.ha-1 Clopyralid in combination with phenmedipham (5000 ml.ha-1), phenmedipham+ desmedipham+ ethofumesate (4000 ml.ha-1), chloridazon (4000 g.ha-1), metamitron (4000 g.ha-1), triflusulfuron-methyl (60 g.ha-1), haloxyphop-R-methyl (750 ml.ha-1) and sethoxydim (2500 ml.ha-1) along with full season hand weeding. Results showed that at the dose of 500 ml.ha-1 in mixed with 300 ml.ha-1 clopyralid had best weed control. Rate of 500 ml.ha-1 clopyralid in Combination by phenmedipham, phenmedipham +desmedipham+ ethofumesate and chloridazon without significant difference were best control treatments. However phenmedipham had lowest toxicity since combination of this herbicide at dose of 500 ml.ha-1 clopyralid was suggested with regard to ecological and economic aspect. The combination of 500 ml.ha-1 clopyralid with haloxyphop-R-methyl and Sethoxydim were best treatments to control grasses, specifically Cynodon dactylon. Maximum root yield were obtained at combination of clopyralid dose of 500 ml.ha-1 with chloridazon, haloxyphop-R-methyl, phenmedipham+desmedipham+ethofumesate, phenmedipham, and sethoxydim. A linear relationship was observed between sugar beet root yield and percentage of weed control.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbicide combination
 • Betanal
 • Betanal Progress
 • Goltix
 • Gallant super
 • Lontrel
 • Nabu-s
 • Pyramin
 • Safari
CAPTCHA Image