تعیین رابطه بانک بذر و گیاهچه علف هرز اویارسلام (Cyperus spp) بر اساس روابط ژئواستاتیک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی توزیع مکانی علف هرز اویارسلام ((Cyperus spp در طول فصل رشد برنج، پژوهشی در سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. ابتدا مزرعه به شبکه های 5/2 در 5/2 متر تقسیم شد. نقاط تقاطع شبکه ها مشخص و تمام نمونه برداری‌ها تا پایان فصل از این نقاط انجام گرفت. نمونه برداری از بانک بذر در دو مرحله ، یکی قبل از آماده سازی زمین و دیگری بعد از برداشت برنج انجام گرفت. نمونه برداری از گیاهچه های اویارسلام در سه مرحله شامل پانزده روز پس از نشاءکاری، زمان خوشه دهی و یک هفته قبل از برداشت صورت گرفت. پس از ورود داده ها در نرم افزار 99 Rockwork، نقشه الگوی پراکنش جمعیت گیاهچه های علف هرز ترسیم گردید. طبق نتایج به دست آمده، بالاترین تراکم علف های هرز در مزرعه برنج مربوط به اویارسلام بود. همچنین بین بذور و گیاهچه های اویارسلام در تمامی مراحل نمونه برداری همبستگی مکانی قوی و متوسط وجود داشت. واریوگرام های مورد نظر با مدل های کروی و نمایی مطابقت داشتند. نقشه های توزیع مکانی بانک بذر علف های هرز از عمق های مختلف خاک (10-صفر، 20-10 و 30-20 سانتی متر) بیانگر توزیع لکه ای بذور علف های هرز با اندازه و تراکم متفاوت بود. به طوری که بانک بذر ابتدای فصل با انتهای فصل و الگوی جوانه زنی گیاهچه مطابقت داشت. بر این اساس نقشه بانک بذر این علف هرز می تواند به عنوان منبع اطلاعاتی از چگونگی جوانه زنی گیاهچه آن استفاده شود. همچنین با دانستن تراکم بذر علف های هرز در عمق 30 سانتی متری خاک مزرعه تا حد زیادی می توان تراکم جمعیت علف های هرز در طول فصل زراعی را برآورد نمود.

عنوان مقاله [English]

Investigation of Nutsedge (Cyperus spp) Seed Bank and Seedling Relationships Using Geostatic Relations

نویسندگان [English]

  • M. Nematpour
  • H. Pirdashti
  • M. Yaghubi
چکیده [English]

A field experiment was conducted to investigate the spatial distribution of nutsedge (Cyperus spp) during rice growing season using geostatic in 2011 at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. At the first field was divided into 36 grids (2.5×2.5 meter) after the final preparation. Grid intersection points were determined and marked. All samples were taken from these points during the crop season. The sampling from seed banks was performed in two stages before the field preparing and after the rice harvesting. Also weed density were determined using square quadrate (50×50 cm) in three different dates during the growing season. All data were transferred to the RockWork99 software for drawing maps of weed and seedling distribution. The results showed that the highest amount of weed population was belong to nutsedge. There was strong and medium spatial correlation as spherical and exponential variogram model between weed and seedling nutsedge at all stages of sampling. Meanwhile, the weed seed bank was patches with different sizes and densities according to spatial distribution maps. Seed bank patchy pattern at the beginning of season was in accordance with seed bank at the end of season and seedling germination pattern. Therefore the seed bank maps can be used as information database of seedling germination. The results of this study showed that spatial distribution monitoring in soil depth (0-10, 10-20 and 20-30 centimeters) can be a valuable tool for prediction of weed behavior and increases our understanding about dynamics of weed populations

CAPTCHA Image