ارزیابی ساختار کانوپی خردل وحشی (Sinapis arvensis) در رقابت با گندم (Triticum aestivum)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشکده کشاورزی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور مطالعه اثر رقابت بین خردل وحشی و گندم، آزمایشی بر اساس سری افزایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و شش تراکم خردل وحشی شامل 0، 4، 8، 12، 16 و 32 بوته در متر مربع انجام شد. در این آزمایش تراکم خالص خردل وحشی به عنوان شاهد درنظر گرفته شد. سه نوبت نمونه گیری با فواصل زمانی 134، 155، 177 روز پس از کاشت انجام شد و کانوپی خردل از پائین به فواصل 20 سانتیمتری لایه بندی شد. در این آزمایش خردل در رقابت با گندم نسبت به کشت خالص درصد بیشتری از وزن ساقه، برگ و دمبرگ خود را به لایه های بالایی کانوپی اختصاص داد که به نظر می رسد حضور کانوپی گندم و تاثیر آن بر نسبت نور قرمز به قرمز دور موجب تغییر در توزیع مکانی کانوپی خردل وحشی در جهت افزایش رقابت و جذب بیشتر نور شده است.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image