بررسی خواب و تأثیر برخی عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر علف هرز دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دِرنه (Echinochloa colona (L.) Link.) گیاهی چهار کربنه و گرما زیست از خانواده گندمیان (Poaceae) است که امروزه در سراسر مناطق حاره ای و نیمه حاره ای یکی از مشکل‌سازترین علف های هرز کشیده برگ می باشد. به منظور شکستن خواب بذر دِرنه، تعیین دماهای کمینه، بهینه و بیشینه جوانه زنی بذر و هم چنین بررسی واکنش جوانه زنی بذر به تنش های شوری و خشکی، چهار آزمایش جداگانه انجام شد. نتایج نشان داد خواب دِرنه، فیزیکی و تیمار 10 دقیقه اسید شویی با 95 درصد جوانه زنی مناسب ترین روش برای شکستن خواب بذر آن می باشد. جوانه زنی دِرنه در دامنه دمایی (10 تا 45 درجه سانتی گراد) اتفاق افتاد. بر اساس نتایج حاصل از برازش مدل پنج پارامتری بتا، دماهای کاردینال (کمینه، بهینه و بیشینه) جوانه زنی به ترتیب 3/7، 3/28 و 46 درجه سانتی گراد تعیین شد. آزمایش شوری نشان داد که دِرنه تحمل بالایی به شوری دارد، زیرا در غلظت های 223 و 400 میلی مولار کلرید سدیم، به ترتیب50 و 9 درصد جوانه زنی داشت. این گیاه نسبت به خشکی حساسیت بالایی داشت، به-طوریکه در غلظت‌های 43/0- و 6/0- مگاپاسکال به ترتیب 50 و 0 درصد جوانه زنی داشت. بنابراین با توجه به توانایی جوانه زنی در دامنه دمایی گسترده، احتمال تهاجم این علف هرز به سایر مناطق علی‌الخصوص مناطق گرمسیر وجود دارد. از طرفی به نظر می رسد این گونه بتواند در شرایط شوری و فراهمی آب به خوبی با گونه های زراعی رقابت کند. از سوی دیگر، به علت جوانه زنی کم در آزمون بازیابی از تنش شوری، تهاجم آن در مناطق شور با مشکل مواجه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Dormancy and The Effect of some Environmental Factors on Germination of Junglerice (Echinochloa colona (L.) Link.) Seeds

نویسندگان [English]

  • E. Elahifard
  • S. Mijani
  • S. Kheyrandish
  • E. Kazerooni
  • S. Tokasi
چکیده [English]

Junglerice, C4 plant and thermo-live of Poaceae family, is one of the most serious grass weed in the tropics and subtropics. To determine methods for breaking dormancy, characterizing cardinal temperatures and investigating the effect of salinity and drought on junglerice seeds germination four separate experiments were conducted in the laboratory. Results showed that the junglerice seed dormancy is physical and 10 minutes treated with sulfuric acid (95-97%) is the good way to break dormancy. Germination was occurred in temperature range 10 to 45 °C. Based on the results of the five parameters beta model, cardinal temperatures (minimum, optimum and maximum), were determined 3.7, 3.28, and 46 °C, respectively. Junglerice tolerance to salinity was high, hence the concentrations of 223 and 400 mM NaCl, were 50 and 9% germination, respectively. It was very sensitive to drought, so with exposing to the concentrations of -0.43 and -0.6 MPa showed 50 and 0 germination percent, respectively. Due to germination in wide range of constant temperatures, it could be concluded that it is likely that it could be invasive to other regions, especially tropics and subtropics. Apparently, It able to compete with crop in the saline and wet conditions. Although, due to the low germination percent in recovery test after salinity treatments, its invasion will be difficult in saline areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardinal temperatures
  • drought
  • salinity
  • Physical dormancy
CAPTCHA Image