مقایسه کمیت و کیفیت روشهای مختلف استخراج دی ان ای از زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus به روش اسپکتروفتومتری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

استخراج دی ان ای ژنومی با کمیت و کیفیت مناسب اولین مرحله در شناسایی مولکولی حشراتی است که شناسایی مورفولوژیک آن ها مشکل و تحت تأثیر یک مرحله خاص از زندگی، اندازه و جنس قرار دارد. انتخاب یک پروتکل مناسب به منظور تهیه دی ان ای خالص از این حشرات اهمیت بسزایی در این امر دارد. در تحقیق‌ حاضر پنج روش رایج استخراج دی ان ای در آزمایشگاه‌های حشره‌شناسی شاملCTAB، Phenol- chloroform، EST، Lysis buffer و Chelex، از لحاظ کمیت و کیفیت دی ان ای استخراج شده با هم مقایسه شده اند. غلظت دی ان ای استخراج شده با استفاده از اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس تفاوت معنی داری را بین روش‌های مورد بررسی نشان داد. در نهایت روش چلکس با توجه به سادگی، در دسترس بودن و کم خطر بودن به عنوان روشی مناسب با عملکرد بالاو مقرون صرفه برای استخراج دی ان ای زنبورهای پارازیتوئید جنس Lysiphlebus پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Quantity and Quality of Different DNA Extraction Methods for Lysiphlebus Species by Spectrophotometer

نویسندگان [English]

  • somayeh Rahimi Kaldeh
  • R. Hosseini
  • J. Hajizadeh
uni
چکیده [English]

DNA extraction with an appropriate quality and quantity is the first step in molecular identification of some group of insects that their identification morphologically is difficult and dependent on a particular life stage, size or gender. Selection of a suitable protocol is a key factor to provide a pure DNA. In this study quality and quantity of five extraction methods used in entomological laboratories were compared, including: CTAB, Phenol- chloroform, EST, Lysis buffer and Chelex methods. The quality and quantity of the extracted DNA was measured using spectrophotometer. Analysis of variance showed significant differences among the five methods. Results indicated that the Chelex method as a simple, available, the least time-consuming and less hazardous technique yielded the highest amount of DNA as a consequence it is suggested for Lysiphlebus spp. DNA extraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spectrophotometer
  • DNA
  • Chelex
  • Lysiphlebus
CAPTCHA Image