مهار زیستی نماتد مرکبات Tylenchulus semipenetrans به وسیله قارچ های آنتاگونیست در شرایط گلخانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی

2 استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

3 گیلان

چکیده

به منظور بررسی مهار زیستی نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans)، نمونه برداری از خاک و ریشه در باغ های مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران انجام شد. لارو سن دوم نماتد مرکبات از خاک و ماده و تخم از ریشه ها جداسازی گردیدند. جهت جداسازی قارچهای آنتاگونیست، سوسپانسیون تخم و لارو نماتد به طور جداگانه روی محیط کشت آب آگار حاوی استرپتومایسین کشت شدند. قارچ های شناسایی شده عبارتند از: Fusarium solani , F. oxysporum, Cladosporium cladosporioides, Paecilomyces lilacinus و Acremonium strictum. جهت تعیین فعالیت آنتاگونیستی قارچ ها، تیمارهای قارچی در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. خاصیت نماتدکشی قارچ ها با نماتدکش سیستمیک از گروه ارگانوفسفات ها به نام فنامیفوس (نماکور) مورد مقایسه قرار گرفت. دو شاخص شامل تعداد نماتد ماده در یک گرم ریشه و جمعیت لارو سن دوم در ١٠٠ گرم خاک محاسبه گردید. نتایج نشان داد همه قارچهای مورد آزمون دارای اثرات بازدارندگی روی Tylenchulus semipenetrans بودند. با توجه به مقایسه ی میانگین تیمار ها، قارچ های P. lilacinus و A. strictum بیشترین تأثیر را بر کاهش تعداد نماتد ماده دارا بودند. C. cladosporioides پس از شاهد در بالاترین گروه آماری نسبت به سایر تیمارها قرار داشت و ضعیف ترین عامل در کنترل عمل نمود. همچنین مقایسه زمان تلقیح نماتد نشان داد که تیمار های تلقیح شده با نماتد 20 روز پس از از تلقیح قارچ، عملکرد بهتری داشتند. در بین گونه های قارچی با خاصیت ضدنماتدی، P. lilacinus و A. strictum مؤثرتر از سایر گونه ها عمل کردند. با اینحال دو گونه ی F. solani و F. oxysporum مورد استفاده در این تحقیق نیز در برابر نماتد مرکبات کارایی خوبی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Control of the Citrus Nematode ( Tylenchulus semipenetrans ) by Antagonistic Fungi in Greenhouse Condition

نویسندگان [English]

  • M. Chavooshi Sani
  • Salar Jamali 1
  • Hosein Taheri 2
  • akbar khodaparast 3
2 Assistant professore of Citrus and Subtropical Fruits Research Center
چکیده [English]

In order to biological control of the the citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, soil and root samples were collected from citrus orchards in east of Guilan and west of Mazandaran. The juveniles were extracted from soil while eggs and females from roots. To isolate the antagonistic fungi, suspension of eggs and juveniles were cultured separately on water agar media containing streptomycin. The identified fungi were Paecilomyces lilacinus, Fusarium oxysporum, Acremonium strictum, Fusarium solani and cladosporium cladosporioides. To determine fungal antagonistic activities on citrus nematode, fungal treatments were evaluated in greenhouse conditions. Fungal nematicidal properties were compared with Fenamiphos (Nemacur) as a systemic nematicide belonging to organophosphate group. Two indices including the number of female per gram root and population of juveniles in 100gr soil were recorded. Results indicated that all fungi isolates had suppressive effect on T. semipenetrans. Compared Means revealed that P. lilacinus and A. strictum had the most effects on reduction of nematode population. C. cladosporioides showed the minimum effect on nematode control. Evaluation the time of inoculation showed that inoculating nematode 20 days after adding fungi had better results than other treatment. Among fungal species P. lilacinus and A. strictum were more effective than other species. However, Fusarium solani and F. oxysporum showed good effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slow decline
  • Integrated Management
  • Citrus nematode
  • Parasitic fungi
CAPTCHA Image