مطالعه تغییرات فصلی شب پره خوشه خوار انگور Lobesia botrana Lep: Tortricidae)) و تاثیر غلظت‌های فرمون جنسی و رقم انگور میزبان در میزان جلب حشرات کامل در استان کردستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

خوشه خوار انگور هر ساله خسارت زیادی را به درختان انگور در ایران و استان کردستان وارد می‌نماید. به دلیل خسارت این آفت در ارقام مختلف انگور استان کردستان، تحقیقی در این زمینه با استفاده از تله های دلتا و کپسول های فرمونی طراحی شده توسط دانشگاه کشاورزی سوئد انجام گردید. نتایج نشان داد که این آفت سه نسل در سال دارد. اوج پرواز حشرات کامل در سه نسل طی سال 91-1390 مورد بررسی قرار گرفت. پیک پرواز در شهرستان سنندج به ترتیب 23 اردیبهشت،6 تیرماه و 20 مرداد ماه، در شهرستان سقز، 30 اردیبهشت، 24 تیر و 28 مرداد و در شهرستان سرو آباد 3 اردیبهشت، 12 تیر و 29 شهریور ماه بود. همچنین در دو فصل زراعی 1391 و 1390، تراکم جمعیت حشرات کامل (در شهرستان‌های سنندج، سقز و سروآباد)، تاثیر غلظت‌های مختلف فرمون جنسی (در شهرستان مریوان) و تاثیر رقم انگور (در شهرستان سقز) روی میزان جلب حشرات کامل آفت مورد بررسی قرار گرفت. بین تراکم حشرات کامل آفت در مناطق تله گذاری شده سه شهرستان سنندج، سقز و مریوان، تفاوت معنی داری مشاهده شد. از میان غلظت‌های 01/0، 1/0 و 1 میلی گرم بکار رفته در این آزمایش، غلظت 1 میلی گرم بیشترین جذابیت را روی حشرات کامل خوشه خوار انگور نشان داد. ارقام عسکری، رشه، فرخی و بیدانه قرمز از نظر میزان جلب آفت، تفاوت معنی داری را نشان دادند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Seasonal Changes of Lobesia botrana (Lep: Tortricidae) and Effect of Concentrations of Sexual Pheromone and Grape Variety on Attraction of Adults in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • J. Nazemi Rafie
  • P. Witzgall
  • A. Sadeghi
چکیده [English]

Lobesia botrana causes heavy damage on grape in Kurdistan province and Iran every year. Because of damage of this pest on grape varieties in Kurdistan province, this research was conducted with prepared delta traps and lures by Swedish Agricultural University. Results showed that the pest has three generations in every year. The flight peak of adult moths was assessed in 2011-2012. The flight peaks were 30th May, 27th June and 11th august in sanandaj, 20th May, 14th July and 19th August in Saghez, 23th April, 3th July and 20th September in Sarvabad town (Marivan). Also, population density of adults (in Sanandaj, saghez and Sarvabad), effect of different concentrations of sexual pheromone (in Marivan) and effect of grape variety (in Saghez) on pest adults was compared. There was significant difference between populations of the pest adults in Sanandaj, saghez and Marivan. Among the sexual pheromone concentrations of 0.01, 0.1 and 1 mg, concentration of 1 mg had the most attractiveness on Adults of Lobesia botrana. There was significant difference on attractiveness of the pest adults between grape varieties of Askari, Rashe, Farhki and Bidaneh ghermez.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lobesia botrana
  • Flight peak
  • Pheromone concentration
  • Grape variety
  • Kurdistan
CAPTCHA Image