رفتار تخاصمی درون گونه ای موریانه زیرزمینی Microceroterms diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

اهواز

چکیده

موریانه Microcerotermes diversus Silvestri مخرب ترین گونه در استان خوزستان بوده که خسارت های اقتصادی زیادی را به لوازم چوبی وارد می کند. موفقیت در روش های کنترل موریانه ها نیازمند درک صحیحی از اکولوژی آنها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی رفتار تخاصمی درون گونه ای میان 4 کلنی از موریانه های زیرزمینی M. diversus بود که از دو مکان مختلف در اهواز جمع آوری شدند. اثرات متقابل بین موریانه‌های هریک از جفت کلنی ها در قالب ترکیبات مختلف از طبقات موریانه (سرباز در برابر سرباز، سرباز در برابر کارگر و کارگر در برابر کارگر ) بعد از مدت 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان مرگ و میر در ترکیب سرباز در برابر کارگر و کمترین میزان مرگ و میر در ترکیب سرباز در برابر سرباز از کلنی های مختلف مشاهده شد. رفتارهای تخاصمی موریانه ها نشان داد که علاوه بر اینکه اثرات متقابل بین کلنی های مختلف یک گونه متغیر است، در بین افراد (طبقات) مختلف یک کلنی نیز متغیر می باشد. اثرات متقابل بین کلنی های موریانه diversus. Mاز یک منطقه جغرافیایی چنان پیچیده هستند که می تواند بر روش های کنترل موریانه ها اثر بگذارد و از آنجا که طرح های جستجوگری در موریانه ها توسط اثرات متقابل درون گونه ای و بین گونه ای تحت تاثیر قرار می گیرد و باعث می شود که محیط غذایی کلنی های یک جمعیت را از هم جدا سازد. بنابراین پیشنهاد می شود که از اثرات متقابل تخاصمی بین کلنی ها می توان جهت تعیین قلمرو جستجوگری کلنی های diversus. M استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intraspecific Aggressive Behavior of the Subterranean Termite Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)

نویسندگان [English]

  • M. Ekhtelat
  • B. Habibpour
  • farhan kocheili
چکیده [English]

Microcerotermes diversus is an extremely destructive structural wood pest in Khuzestan province, Southwest Iran. A better understanding of basic termite ecology is necessary in order to search for alternative termite control methods. The aim of this study was to investigate intraspecific aggressive behaviors among four colonies of the subterranean termite, M. diversus collected from two different locations in Ahwaz, Iran. Termite interactions over 24 h were examined in paired combinations of castes (soldiers versus soldiers, soldiers versus workers, and workers versus workers). Highest and lowest mortality were observed in paired combinations of soldiers versus workers and soldiers versus soldiers from different colonies, respectively. Termite agonistic behaviors indicated that interactions between different colonies within a species, as well as between different castes within a colony, are variable. Interactions between colonies of M. diversus from the same geographic area are complex, and these interactions could influence termite control strategies and because intra- and interspecific agonistic behavior could influence termite foraging patterns. Therefore, it can be suggested that intercolony aggression can be used to delineate the foraging territories of M. diversus colonies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agonistic behavior
  • Intra-specific
  • Microcerotermes diversus
CAPTCHA Image