تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کنه میوه خشک (L.) Carpoglyphus lactis نه تنها یکی از آفات مهم و اقتصادی برخی محصولات انباری به شمار می رود بلکه به عنوان یک طعمه جایگزین برای پرورش انبوه کنه های شکارگر به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک روی مخمر نان در شرایط آزمایشگاهی و در سه دوره نوری تاریکی کامل، روشنایی کامل و 16:8 (تاریکی : روشنایی)، رطوبت نسبی 5±70 درصد در دمای 30 درجه سلسیوس بر اساس تئوری جدول زندگی دو جنسی سن- مرحله مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای آزمایش 80 عدد تخم همسن به عنوان گروه همزادگان مورد استفاده قرار گرفت و یک جدول زندگی باروری با پیگیری افراد همزادگان تا مرگ آخرین فرد ترسیم شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ)، متوسط زمان یک نسل (T) و نرخ خالص تولید مثل (R0) در شرایط تاریکی کامل به ترتیب 55/0 روز1-، 74/1 روز1- ، 27/8 روز و 9/100 فرد، در دوره نوری روشنایی کامل به ترتیب 43/0 روز1-، 54/1 روز1-، 8/8 روز و 31/44 فرد و در دوره نوری 8 : 16 (تاریکی: روشنایی) به ترتیب 5/0 روز1-، 65/1 روز1-،04/9 روز و 4/92 فرد بودند. ما بین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) و مدت زمان یک نسل (T) در سه دوره نوری اختلاف معنی داری مشاهده گردید، ولی میان مقادیر نرخ خالص تولید مثل(R0) و نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) در دوره های نوری ذکر شده اختلاف معنی داری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق می تواند برای بهینه سازی پرورش انبوه کنه C. lactis به عنوان میزبان جایگزین برای پرورش کنه های شکارگر با استفاده از این شکار مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Photoperiods on Life Table Parameters of Dried Fruit Mite Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae)

نویسندگان [English]

  • Hossein Pourasgari
  • hamid reza sarraf moayeri
  • A. Kavousi
چکیده [English]

Dried fruit mite, Carpoglyphus lactis L. not only to being one of the serious and economic pests of some stored products, but also to be used as an alternative prey for commercially mass rearing of predatory mites. In this study, life table parameters of dried fruit mite were examined on baker's yeast under laboratory conditions at three photoperiods including full darkness, full light and 16 : 8 (L : D), 70±5 relative humidity in 30 °C, based on age-stage, two-sex life table theory. Eighty eggs with the same age used at the beginning of trials as a cohort group and a fertility life table was constructed by following the cohort until the death of all individuals. The intrinsic rate of increase (r), finite rate of population increase (λ), the generation time (T) and the net reproductive rate (R0) in full darkness were 0.55 day-1, 1.74 day-1, 8.27 day and 100.9 offspring, in full light were 0.43 day-1, 1.54 day-1, 8.8 day and 44.31 offspring and in 16 : 8 (L : D) were 0.5 day-1, 1.65 day-1, 9.04 day and 92.4 offspring, respectively. Significant difference was observed between intrinsic rate of increase (r), finite rate of population increase (λ) and the mean generation time (T) in three photoperiods. But no significant difference was observed in net reproductive rate (R0) and gross reproductive rate (GRR) for the mentioned photoperiods. The results of this study can be used for optimization in mass rearing C. lactis as alternative hosts for rearing of predatory mites applying this prey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-sex life table
  • Intrinsic rate of increase
  • Fecundity
  • Developmental time
CAPTCHA Image