شناسایی سرولوژیکی و ملکولی ویروس کوتولگی زرد پیاز و تعیین پراکنش آن در استان های خراسان رضوی و شمالی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور شناسایی ویروس کوتولگی زرد پیاز در بهار و تابستان 1389 از مناطق عمده پیاز کاری استان خراسان نمونه برداری صورت گرفت. بدین منظور نمونه برداری تصادفی از مزارع حومه شهرستان های مشهد، چناران، قوچان، تربت حیدریه، نیشابور، بردسکن، گناباد، فریمان، فاروج، شیروان، بجنورد و آش خانه به عمل آمد. نمونه های برگی با علائم موزائیک، زردی، رگوز و پیچیدگی همراه با کوتولگی غده های پیاز جمع آوری شدند. آلودگی نمونه های فوق با استفاده از آزمون سرولوژیک DAS-ELISA و آغاز گرهای طراحی شده برای تکثیر ژن پروتئین پوششی (CP) در واکنش RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور استخراج RNA از نمونه های آلوده با استفاده از کیت آماده(plus)RNX™ انجام شد و به دنبال آن آزمون RT-PCR جهت ساختن cDNA و سپس آزمون PCR انجام گردید. الکتروفورز محصول PCR در ژل آگارز 5/1 %، قطعه تکثیر شده bp291 مربوط به ژن کامل CP را در تمام نمونه های مورد آزمایش نشان داد. قطعه تکثیر شده جهت توالی یابی ارسال و تائید شد. همچنین آلودگی با روش سرولوژیک تائید گردید. همچنین صحت بیماری زایی ویروس نیز در شرایط گلخانه بر روی سه گونه از گیاه سلمه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که مزارع حومه چناران، گناباد و نیشابور به این ویروس آلوده می باشند و در مزارع سایر شهرستان ها آلودگی با درصد بسیار ضعیف مشاهده می شود یا هیچ آلودگی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Distribution of Onion yellow dwarf virus by Serologic and Molecular Methods in North and Razavi Khorasan Provinces

نویسندگان [English]

  • Majid Shahi Bajestani
  • B. Jafarpoor
  • M. Mehrvar
چکیده [English]

Abstract
In order to detect Onion yellow dwarf virus in Khorasan province in Iran, onion samples from major onion growing regions where collected in spring and summer 2010. To determine the distribution of the virus, samples were randomly taken from onion fields in vicinity of Mashhad, Chenaran, Quchan, Torbate Heydarye, Neyshabur, Bardaskan, Gonabad, Fariman, Faruj, Shirvan, Bojnourd and Ash khane have been tested by DAS- ELISA method. Leaf samples showing mosaic, yellowing, rolling symptoms and complexity associated with dwarf onion bulbs glands were collected.Infection of samples with Onion yellow dwarf virus were confirmed using DAS-ELISA and RT-PCR tests. Total RNA was extracted from infected samples using RNX ™ (plus) kit. To perform RT-PCR test cDNA was made and then PCR test was carried out. 1.5% Agarose gel electrophoresis of PCR products resulted in a fragment of 291 bp from CP of the virus. Amplified fragment were then sequenced. The virulence of the virus in greenhouse on three Chenopodium species (Chenopodium album, C. quinoa, C. amaranticolor) was confirmed. The results showed that onion field in Chenaran, Gonabad and Neyshabour infected with Onion yellow dwarf virus but no infection in other places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Onion yellow dwarf virus
  • Detection
  • Host range
  • DAS-ELISA
  • RT-PCR
CAPTCHA Image