بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا (Glycine max L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت، ارقام و علف کش ها بر گونه های مختلف علف هرز و عملکرد سویا آزمایشی به صورت طرح استریپ اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1387 در شرکت زراعی دشت ناز ساری انجام شد. تیمار های مورد بررسی شامل 2 تاریخ کاشت به فاصله زمانی 20 روز (17 خرداد و 6 تیر)، ارقام سویا (BP، JK، 032، 033 و سحر) و کاربرد علف کش شامل 1- اتال فلورالین مصرف بصورت پیش کاشت (3 لیتر در هکتــــــار) 2- اتال فلورالین مصرف بصورت پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + متری بیوزین همزمان (700 گرم در هکتار) 3- اتال فلورالین مصرف بصورت پیش کاشت (3 لیتر در هکتار) + متری بیوزین مصرف بصورت پیش رویش (700 گرم در هکتار) 4- بنتازون مصرف بصورت پس رویش (3 لیتر در هکتار) 5- تری فلورالین مصرف بصورت پیش رویش (3 لیتر در هکتار) + بنتازون مصرف بصورت پس رویش (3 لیتر در هکتار) 6- شاهد بدون کنترل بودند. نتایج نشان داد که وزن خشک علف های هرز گاوپنبه، خربزه وحشی و تاج ریزی با تاخیر در کاشت کاهش یافت. از طرف دیگر علف های هرز مرغ و تاج خروس در کاشت زودهنگام وزن خشک کمتری داشتند. تمامی ارقام سویا در کاشت دیرهنگام وزن خشک مجموع علف‌های هرز را کاهش دادند ولی عملکرد سویا در کاشت زودهنگام 28 درصد بیشتر از کاشت دیرهنگام بود. تیمارهای اتال فلورالین+ متری بیوزین به صورت پیش کاشت و پیش رویش درکاشت زودهنگام وزن خشک گونه های علف های هرز باریک برگ و در کاشت دیرهنگام وزن خشک گونه های علف های هرز پهن برگ و در نهایت وزن خشک مجموع علف های هرز را کاهش دادند و بالاترین عملکرد سویا را سبب شدند. ارقام BP، سحر و JK به ترتیب با 3505، 3480 و 3472 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد را در شرایط حضور علف های هرز تولید کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effects of Sowing Date, Cultivars and Herbicides on Different Weed Species and Soybean (Glycine max L.) Yield

نویسندگان [English]

  • rahman khakzad
  • R. Valiolahpoor
  • A. Gholipori
  • N.M. Nazari
چکیده [English]

To evaluate the effects of sowing date, cultivars and herbicides on weed species control and soybean yield, a strip split plot layout in as a randomized complete block design with three replications was conducted in Dasht-e-Naz Company Sari-Iran, in 2008. Treatments included two planting dates (planting June 7th and 27th), soybean cultivars (BP, JK, 032, 033 and Sahar) and herbicide applications (1 - ethalfloralin pre-planting (3 lit/ha) 2 - ethalfloralin pre-planting (3 lit/ha) + metribuzine (700 g/ha) as simultaneously application 3- ethalfloralin pre-planting (3 lit/ha) + metribuzine pre-emergence (700 g/ha) 4 –bentazon post emergence (3 lit/ha) 5 - trifloralin pre-emergence (3 lit/ha) + bentazon post emergence (3 lit/ha) and 6 – the weedy check). Results showed dry weight of velvetleaf (Abutilon theophrasti), wild melon (Cucumis melo) and night shade (Solanum nigrum) decreased with delay planting. On the other hand, bermuda grass (Cynodon dactylon) and pigweed (Amaranthus retroflexus) had less dry weights in early planting. All soybean varieties in delayed planting date resulted in reduction of weeds dry weight but in early plantingm, soybean yield was 28% higher than the late planting. Ethalfluralin + metribuzin treatments as pre-planting and pre-emergence, reduced grass and broadleaf weeds dry weight in early and delayed planting dates respectively. By this mean, dry weight of weeds reduced in total the highest yield of soybean were achieved. BP, Sahar and JK produced 3505, 3480 and 3472 kg/ha yield respectively in weedy conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planting date
  • Soybean varieties
  • Herbicide
  • Weeds dry weight
CAPTCHA Image