ارزیابی تأثیر حشره‌کش فیپرونیل در کنترل کرم ساقه‌خوار نواری برنج ) (Chilo suppressalis Walker در شالیزار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به مصرف طولانی مدت بعضی از حشره‌کش‌های شیمیایی روی کرم ساقه‌خوار نواری برنج و لزوم بکارگیری حشره‌کش جدید مایع (فیپرونیل 5 درصد) درکنترل این آفت، آزمایشی تحت شرایط مزرعه‌ای در موسسه تحقیقات برنج کشور در رشت انجام شد. تیمارها شامل:1- گرانول فیپرونیل در نسل اول 2- گرانول فیپرونیل در نسل دوم 3- فیپرونیلsc نیم لیتر در هکتار در نسل اول 4- فیپرونیلsc نیم لیتردرهکتاردرنسل دوم 5- فیپرونیل sc یک لیتردرهکتاردر نسل اول 6- فیپرونیل sc یک لیتردرهکتاردر نسل دوم 7- تیمار شاهد در نظر گرفته شد. این تحقیق درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با7 تیمار و 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کمترین میزان آلودگی جوانه‌های مرکزی خشک شده در نسل اول مربوط به تیمارهای نوبت اول محلول‌پاشی یک لیتردر هکتاربا 63/5 درصد و گرانول‌پاشی نوبت اول با 57/5 درصد و شاهد 22/12 درصد بود. همچنین کمترین میزان آلودگی خوشه های سفید شده در نسل دوم درتیمارهای گرانول‌پاشی نوبت دوم با 64/3درصد، سوسپانسیون نسل دوم 5/0و1 لیتردرهکتار به‌ترتیب 96/4 و 24/4 درصد مشاهده شد. بیشترین کارآیی حشره‌کشی درنسل اول آفت ساقه‌خوار مربوط به گرانول‌پاشی، سوسپانسیون یک و نیم لیتردرهکتار به ترتیب 84/53، 29/45 و75/44 درصد ودرنسل دوم درگرانول‌پاشی و سوسپانسیون یک لیتردرهکتار به‌ترتیب با 55/56 و 15/56 درصد می‌باشد، مشاهد شد. عملکرد تیمارها بجزشاهددرسطح احتمال1% اختلاف معنی دار نداشتند. لذا برای کنترل آفت مذکور به ویژه هنگامی که مزرعه با افزایش تراکم شب‌پره‌ها درنسل دوم مواجه می‌شود، از محلول فیپرونیل یک لیتردرهکتار قبل ازگرانول پاشی قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effectiveness of Fipronil Insecticide in Control of Chilo suppressalis Walker in the Paddy Field

نویسندگان [English]

  • F. Majidi Shilsar
  • M. Amouoghli Tabari
  • M.A. Amini-Khalafbadam
چکیده [English]

Long –term use of some of insecticides on rice striped stem borer (Chilo suppressalis Walk.) and for the reason the urgency of use of new suspension insecticide an experiment carried out, in paddy fields under condition at Rice Research Institute in Rasht, Iran.Treatments were as follow;1-FipronilG in first generation 2-Fipronil G. in second generation 3-Fipronil SC in first generation 0.5 lit.4-Fipronil SC in second generation 0.5lit. 5-Fipronil SC in first generation 1lit. 6-Fipronil SC in second generation 1lit. and Control. This experiment was conducted with randomized complete block design(RCBD) in 3 replications. Indexes of measurement were included D.h% , W.h%, the alive larvae percentage before &after the first and the second of pest and yield.The results indicated that the lowest rate of D.h at first generation was with granular 20kg. and suspension one lit. per ha. with 5.63, 5.57 percent, respectively. Also, in the second generation, the lowest rate of W.h showed in Fipronil G with 3.64% and SC 1and 0.5 lit/ha with 4.24 ,4.96%, respectively. The yield of treatments, control except had not significant in 1% level. The highest of insecticidal efficiency in first generation, related to in fipronil granular 53.84 and SC(1 and 0.5 lit/ha) with 45.29 and 44.75, and in second generation, observed with formulations of granular and SC 1lit/ha with 56.55 and 56.15 % ,respectively. Therefore, when we confronted with population increasing SSB, we can use Fipronil SC(1lit/ha) in second generation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Chilo suppressalis
  • Fipronil
  • Chemical control
CAPTCHA Image