تاثیر گیاهان پوششی و فاصله ردیف کاشت بر کنترل علف های هرز و عملکرد در سیب زمینی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی پایدار، استفاده از روش های مدیریت غیر شیمیایی، از جمله گیاهان پوششی و کاهش فاصله ردیف های کاشت، نقش مهمی در کنترل علف های هرز و کاهش استفاده از علفکش ها دارند. بدین منظور آزمایشی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل نوع گیاه پوششی در چهار سطح (چاودار، گندم، شبدر قرمز، بدون گیاه پوششی) و فاصله ردیف کاشت سیب زمینی در سه سطح (45، 60 و 75 سانتی متر) بودند. نتایج نشان داد که نوع گیاه پوششی و فاصله ردیف کاشت تاثیر معنی داری بر تراکم و وزن خشک علف های هرز، شاخص تنوع گونه ای شانون-وینر و عملکرد غده سیب زمینی داشت. کاشت گیاه پوششی تراکم علف های هرز را 5/48 درصد کاهش داد. با افزایش فاصله ردیف کاشت از 45 سانتی متر به 75 سانتی متر، تراکم علف های هرز سه برابر افزایش یافت. کاشت گیاهان پوششی تراکم و وزن خشک علف های هرز را به اندازه کاهش فاصله ردیف های کاشت کاهش دادند. حداکثر عملکرد سیب زمینی در گیاه پوششی گندم و با فاصله ردیف 60 سانتی متر به دست آمد. این داده ها نشان می دهد که گیاهان پوششی و ردیف های کاشت باریکتر می توانند به مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز در کشاورزی پایدار کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cover Crops and Row Space on Weed Control and Potato Yield

نویسنده [English]

  • H.R. Mohammaddoust Chamanabad
چکیده [English]

Given the importance of sustainable agricultural development, using non-chemical weed management such as cover crops and decreasing row spacing has an importance in weed control and reducing herbicide use. In order to an experiment was conducted at agricultural research site in agricultural college, University of Mohaghegh Ardabili in 2011. The experiment done as factorial based on randomized complete block design with three replications. Factors were cover crops at four levels (rye, wheat, red clover and without cover crop) and row space at three levels (45, 60 and 75 cm). Results showed that cover crop and row space had a significant effect on weed density, weed dry weight, Shanon-Wiener index and potato yield. Cover crop reduced weed density 48.5% compared with check. Increasing row spacing from 45 cm to 75 cm, weed density was decreased 3 times. Maximum potato yield achieved in plots with cover crop and 65 cm row space. These data indicate that cover crops or narrow row space can help non-chemical weed management in sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-chemical weed management
  • Sustainable agriculture
  • Row spacing
  • Cover crop
CAPTCHA Image