(مقاله کوتاه پژوهشی) اثر زمان کاربرد علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز و عملکرد دانۀ گندم در شرایط اقلیمی شوشتر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر زمان کاربرد برخی علف کش های دو منظوره بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم چمران، در سال زراعی 89-1388در شهرستان شوشتر به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل نوع علفکش و فاکتور دوم، زمان های مختلف کاربرد علفکش بر اساس مراحل فنولوژیکی گندم (ابتدای پنجه زنی و ابتدای ساقه رفتن) بودند. نتایج آزمایش نشان داد، اثر نوع و زمان مصرف علفکش بر تعداد علف های هرز در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین و کمترین عملکرد دانه گندم به ترتیب به علف کش های توتال (سولفوسولفورن+مت سولفورون) و شوالیه (مزوسولفورون+یودوسولفورون) اختصاص یافت. کاربرد علف‌کش‌ها در ابتدای پنجه زنی نتایج مطلوب تری در مقایسه با زمان کابرد آنها در ابتدای ساقه رفتن داشت. مصرف علف کش ها در مرحلۀ پنجه زنی، میانگین عملکرد دانه را نسبت به تیمار ساقه رفتن 10 درصد افزایش داد. به طور کلی، کاربرد علف کش توتال در ابتدای پنجه زنی ضمن کاهش تعداد علف های هرز در مقایسه با سایر تیمارها، باعث افزایش معنی دار عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

)Brief report( Efficiency of Doual-purpose Herbicides Application at Different Stages on Weed Control and Grain Yield of Wheat under Shoushtar Conditions

نویسندگان [English]

  • F. Saadi Al-Kasir
  • Adel Modhej
  • R. Farhoudi
چکیده [English]

In order to study the efficiency of dual-purpose herbicides at different stages of wheat (Triticum aestivum), an experiment was conducted at Shoushtar in 2012. The experiment was factorial with randomized complete block design arrangement of factors and four replicates. Factors were dual-purpose herbicide including Apyros (Sulfosulfuron), Total (Metsulfuron methyl+Sulfosulfuron), Chevalier (Iodosulfuron+mesosulfuron) and Atlantis (Idosulfuron+ mesosulfuron + Surfactant) and different stages of application (early tillering and early stem elongation). Results showed that the effects of herbicides and application stages on weed density were significant. The highest and the lowest wheat grain yield, observed when respectively Total and Chevalier herbicides were used. Herbicide application at the early tillering stages showed more favorable results than those applied at the early stem elongation stage. Application of Total in the early tillering stage significantly reduced weeds density and showed higher grain yield and yield components of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application stages
  • Herbicides
  • Weed
CAPTCHA Image