تأثیر دما بر سرعت جوانه زنی دو توده علف شور (Salsola kali L.) بر اساس مدل های رگرسیونی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

علف شور (Salsola kali L.)، علف هرز پهن برگ یک ساله تابستانه چهار کربنه، متحمل به خشکی و شوری متعلق به خانواده Chenopodiaceae می باشد که بذر فراوانی تولید می کند. به منظور تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی این علف هرز، بذور آن از دو استان خراسان شمالی (فاروج) و رضوی (مشهد) جمع آوری و آزمایشی با تیمارهای دمایی ثابت 5، 10، 20، 30، 35، 40 و 45 درجه سانتی گراد با 12/12 ساعت روشنایی/ تاریکی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. برای تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی از مدل‌های رگرسیونی غیر خطی چند جمله ای درجه دوم، خطوط متقاطع و 5-پارامتری بتا استفاده شد. نتایج نشان داد که دما تأثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی داشت. در هر دو توده، بالاترین درصد جوانه زنی در دامنه حرارتی10 تا 40 درجه سانتی گراد مشاهده شد، درحالی‌که بالاترین سرعت جوانه زنی در دامنه حرارتی 20 تا 40 درجه سانتی گراد بدست آمد. مدل 5-پارامتری بتا برای توده خراسان رضوی و مدل خطوط متقاطع برای توده خراسان شمالی بر اساس بالاترین مقدار R2adj مناسب ترین برازش را نشان دادند. دماهای کاردینال برای بذور توده خراسان شمالی 35/2، 35 و 35/48 درجه سانتی گراد و برای بذور توده خراسان رضوی 62/2، 55/32 و 42/45 درجه سانتی گراد بدست آمد. این نتایج حاکی از گستره دمایی بالا برای جوانه زنی و قابلیت مهاجم شدن این علف هرز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Temperature on Germination Rate of Russianthistle (Salsola kali L.) Based On Regression Models

نویسندگان [English]

  • R. Asgarpour
  • S. Mijani
  • R. Ghorbabi
چکیده [English]

Salsola kali L. is a summer annual broad-leaved weed and C4, salt and drought-tolerant species belonging to Chenopodiaceae family. It is a prolific seed-producing weed. In order to investigate the Germination cardinal temperatures of Salsola kali L., seeds were collected from North Khorasan (faroj) and Razavi khorasan (mashhad) and a laboratory experiment was conducted at constant temperatures including, 5, 10, 20, 30, 35, 40 and 45 °C with a daily alternating photoperiod (12 h light/12 h dark) in a completely randomized design with four replications in Ferdowsi university of Mashhad. To determine the cardinal temperatures for seed germination, nonlinear regression methods of Quadratic Polynomial (QPN), Intersected-lines (ISL) and Five-parameter Beta (FPB) models have been used. The highest germination percentage was within the range of 10-40 °C, while the highest germination rate occurred in the 20-40°C range. FPB and ISL models showed most suitable fit based on highest R2adj for Razavi Khorasan and North khorasan, respectively. The cardinal temperatures for North khorasan seeds were 2.35, 34.8 and 48.35 °C and for Razavi Khorasan were 2.63, 32.55 and 45.42 °C. By These results, the broad temperature range of germination and invasion ability for this weed would be indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardinal temperatures
  • Fallow land
  • Five-parameter Beta model
  • Halophyte
  • Seed
CAPTCHA Image