(مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیۀ گیاهچۀ چند گونه علف هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثرات آللوپاتیکی غلظت های (0 (شاهد)، 5 %، 10 %، 20 % و 40%) عصاره آبی اندام هوایی شبدر برسیم بر جوانه زنی و رشد ریشه چه علف های هرز (تاج خروس سفید Amaranthus albus، تاج خروس هیبریدAmaranthus hybridus ، تاجریزی سیاه Solanum nigrum و سلمه تره ‍Chenopodium album) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر غلظت عصاره آبی شبدر برسیم بر متوسط زمان جوانه زنی افزایش، طول ریشه چه و یکنواختی جوانه زنی معنی دار بود. تاجریزی سیاه بیشترین درصد جوانه-زنی، طولانی ترین متوسط زمان جوانه زنی، بیشترین طول ریشه چه و کمترین یکنواختی جوانه زنی را داشت. تاج خروس هیبرید کمترین درصد جوانه زنی، کوتاه ترین متوسط زمان جوانه زنی را داشت و تاج خروس سفید بیشترین یکنواختی جوانه زنی را داشت. در کل گونه تاجریزی سیاه مقاوم ترین و تاج خروس هیبرید حساس ترین گونه در حضور عصاره آبی شبدر برسیم بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

)Brief report( Study of Allelopathic Effects of Berseem Clover (Trifolium alexandrium) Shoot Aqueous Extract on Germination and Initial Seedling Growth of Some Weed Species

نویسندگان [English]

  • S. Tokasi
  • M. Banayan Awal
چکیده [English]

The allelopathic effects of various concentrations (0 (as control), 5 %, 10 %, 20 % and 40%) of berseem clover shoot extracts were assayed on germination and radicle growth of four weed species ( Amaranthus hybridus, Amaranthus albus, solanum nigrum and chenopodium album) as completely randomized factorial with 3 replications. The effect of aqueous extract concentration of berseem clover on the mean germination time, radicle length and the equally germination was significant. S. nigrum had the highest germination percentage, the longest mean germination time, the highest radicle length and the lowest equally germination. A. hybridus had the lowest germination percentage, the mean germination time and A. albus had the highest equally germination. In total S. nigrum was the most resistant species and A. hybridus was the most susceptible species to aqueous extract of berseem clover.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allelopathy
  • Broad-leaved weeds
  • Cover crops
  • Weed control
CAPTCHA Image