ارزیابی اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌کش فورام‌سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز ذرت در (Zea mays L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی اثر دزهای کاهش‌یافته علف‌کش فورام‌سولفورون و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر زیست توده علف‌های هرز مزرعه ذرت، آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت کرت‌های خرد شده و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. سطوح مدیریت علف‌های هرز به عنوان کرت اصلی و سطوح مختلف نیتروژن (0، 115، 230 و 345 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. سطوح مدیریت علف‌های هرز شامل سه سطح دزهای علف‌کش (50، 75 و 100% میزان توصیه شده (2 لیتر در هکتار) که به ترتیب برابر 225، 5/337 و 450 گرم ماده مؤثره علف‌کش فورام‌سولفورون می‌باشد)، شاهد (عدم کاربرد علف‌کش) و وجین کامل علف‌های هرز می‌باشد. نتایج نشان داد، بیشترین وزن خشک علف‌های هرز در انتهای فصل، مربوط به بالاترین میزان کود نیتروژن(345 کیلوگرم در هکتار) بود. درصورت عدم کاربرد کود نیتروژن، کنترل علف‌های هرز در انتهای فصل با استفاده از دزهای 50% و 75% میزان توصیه شده هم سطح با کنترل علف‌های هرز همراه با دز علف‌کش 100% میزان توصیه شده و مقدار کود 345 کیلوگرم در هکتار بود. اما در شرایط کاربرد 230 کیلوگرم کود نیتروژن، دز 75% میزان توصیه شده علف‌کش علف‌های هرز را به خوبی کنترل کرد. به عبارت دیگر با بهینه سازی کاربرد کود نیتروژن می‌توان دز مصرفی علف‌کش فورام‌سولفورون را در ذرت کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Reduced Doses of Foramsulfuron (Equip®) and Different Nitrogen Rates on Weed Control in Corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • M. Rastgoo
  • A. Ghanbari
  • E. Izadi Darbandi
چکیده [English]

To evaluate the effect of reduced doses of foramsulfuron and nitrogen rates on weed biomass in corn field, an experiment was conducted using split plots arrangement based on randomized complete block design with three replications at Research Field of Ferdowsi University of Mashhad, in 2011. Main plots were weed control levels comprising three reduced herbicide doses of foramsulfuron (50, 75, and 100% of recommended dose (2 lit.ha-1) 225, 337.5 and 450 g ai.ha-1), control treatment (no control of weed), and completely weeded treatment and sub plots were nitrogen application rates (0, 115, 230, 345 kg ha-1). Results indicated that the highest amount of weed biomass refers to the highest level of nitrogen application (345kg.ha-1). Without nitrogen application, weed control percentage in 50 and 75% of recommended herbicide dose equal to application of 100% of recommended herbicide dose with 345 kg.ha-1 of nitrogen. When 230 kg.ha-1 nitrogen used, 75% of recommended herbicide dose needed to effectively control the weeds. Indeed, we can reduce foramsulfuron dose in corn with optimization of nitrogen application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbicide efficacy
  • Recommended dose
  • Sulfonylurea
  • Weed biomass
CAPTCHA Image