مقایسه قدرت رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در مقابل علف های هرز ذرت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 ساری، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

چکیده

به منظور بررسی توان رقابتی گیاهان پوششی لگومینه در برابر علف های هرز ذرت، آزمایشی در سال زراعی 1390 به صورت بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه گیاه پوششی، سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracu L.)و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.)در دو تاریخ مختلف کاشت (همزمان با گیاه ذرت و 21 روز بعد از کاشت گیاه ذرت) همراه با دو شاهد (بدون وجین و با وجین) بود. در این بررسی شاخص رقابت (CI)، شاخص تحمل (AWC)، عملکرد دانه و ویژگی های مورفولوژیک ذرت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گیاهان پوششی از نظر شاخص تحمل و رقابت با علف های هرز تفاوت معنی داری وجود داشت. به طوری که کاشت 21 روز بعد گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی با بیشترین شاخص رقابتی شناسایی شد. همچنین تاریخ کاشت همزمان و کاشت 21 روز بعد گیاه پوششی شنبلیله دارای پایین ترین شاخص رقابتی (به ترتیب 64/0 و 32/0) بودند. تاریخ کاشت همزمان و کاشت 21 روز بعد گیاه پوششی سویا و کاشت 21 روز بعد لوبیا چشم بلبلی به دلیل بالا بودن میزان عملکرد دانه ذرت و کنترل مؤثر علف های هرز دارای بیشترین شاخص تحمل بودند. به طور کلی این تحقیق نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ذرت با 3/11853 و 4/11447 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به تیمار شاهد (با وجین) و کاشت 21 روز بعد گیاه پوششی لوبیا چشم بلبلی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ability of Three Legume Cover Crops to Control Weeds in Corn

نویسندگان [English]

  • Shahram Nazari 1
  • faezeh zaefarian 2
  • E. Farahmandfar
1 Research Assistant Professor, Department of Seed Improvement, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
2 Department of Agronomy, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

In order to evaluate the competitive ability of legume cover crops on interference of weeds in corn, an experiment was carried out in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during 2011 growing season. This research was carried out based on complete block design with three replications. Treatments consisted of three cover crops including: soybean (Glycine max L.), fenugreek (Trigonella foenum gracu L.) and cowpea (Vigna unguiculata L.) planted at two different dates (simultaneous with corn and 21 days after planting of corn), along with two controls (no weeding and weeding). In this study the competition index (CI), ability of withstand competition (AWC), grain yield and morphological characteristics of corn were evaluated. The results showed significant differences in the AWC and CI among the cover crops. 21 days after planting of corn for cowpea had the highest CI. At simultaneous with and 21 days after planting of fenugreek, the lowest CI (0.64 and 0.32 respectively) was observed. Planting cover crops such as soybean at the simultaneous with and 21 days after planting of corn and planting cowpea after 21 days was effective in weed control and also, AWC of corn was highest. Generally, the results of this research showed the highest ones of 11853/13 and 11447/4 Kg h-1 was achieved in control (with weeding) and the cowpea at the 21 days after planting of corn, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition Index
  • Ability of Withstand Competition
  • Cowpea
  • Soybean
  • Fenugreek
CAPTCHA Image