ردیابی ژن phID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژمردگی فوزاریومی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. ciceris یکی از مهمترین بیماری های این گیاه در ایران به شمار می رود. به منظور کنترل بیولوژیکی این بیماری، سودوموناس های فلورسنت از فرا ریشه نخود در استان خراسان با استفاده از محیط کشت کینگ ب (KB) جداسازی و شمارش شدند. فعالیت ضد قارچی80 استرین باکتریایی علیه قارچ F. oxysporum f. sp. Ciceris(Foc) در دو محیط کینگ ب ((KB و سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) بررسی شد. نتایج نشان داد که از بین 80 استرین مورد بررسی، 25/81 درصد استرینها در محیط KB و 37/94 درصد در محیطPDA دارای توانایی بازدارندگی از رشد قارچ بودند. بین تولید متابولیت های ضدقارچی با کاهش بیماری رابطه معنی داری مشاهده شد. این رابطه در مورد سیدروفورهای استرین ها دیده نشد. ردیابی phlD، ژن کلیدی در بیوسنتز آنتی بیوتیک 2و4- دی استیل فلوروگلوسینول ( DAPG) در استرینهای باکتریایی توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از آغازگرهای اختصاصیB2BF/BPR4 صورت گرفت. نتایج نشان داد که 20جدایه دارای ژن phlD بوده و قطعه ای به اندازهbp 629 در این جدایه ها تکثیر گردید. درآزمایش های گلخانه ای، جدایه T26 بهترین اثر را بر وزن تر ریشه و جدایه هایT90 و M2-15 بهترین اثر را بر وزن تر بخش های هوایی نشان دادند. در بین استرین های مورد بررسی جدایه M2- 15 بطور معنی داری بیشترین کاهش را در شدت بیماری نسبت به سایر جدایه ها موجب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of phID Gene with Fluorescent Pseudomonads from Rhizospheric Zone of Chickpea and its Relation with Biological Control of Chickpea Fusarium wilt Disease Caused by Fusarium oxysporum f. sp. ciceris

نویسندگان [English]

  • Z. Ebrahimi Kazemabad
  • H. Rouhani
  • F. Jamali
  • E. Mahdikhani Moghadam
چکیده [English]

Fusarium wilt of chickpea, caused by F. oxysporum f. sp. ciceris, is one of the most important diseases of this plant in Iran. In order to control this disease, fluorescent pseudomonads were isolated from the rhizosphere of chickpea plants in Khorasan province by using King,s B medium (KB). Antifungal activity of 80 bacterial strains against F. oxysporum f. sp. ciceris was evaluated on KB and potato dextrose agar (PDA) media. Results revealed that from 80 strains tested, 81.25% of in KB and 94.37% in PDA had the ability to inhibit fungal growth. There was a correlation between production antifungal metabolites and biocontrol ability of strains, but there was not any significant correlation between sidrophors production and biocontrol ability the strains. Detection of phlD, which is considered as the key gene for production of 2, 4- diacetylphloroglucinol biosynthesis in bacterial strains was performed using polymerase chain reaction technique (PCR) and specific primers B2BF/BPR4. Results indicated that 20 strains were phlD+ and a specific band of 629 bp was amplified in these strains. The results of experiments realized under greenhouse conditions, showed that only M2-15 isolate reduced significantly Fusarium wilt in chickpea, with the rest having positive effect on chickpea growth factors. T26, M2-15 and T90 isolates caused a significant increase in growth factors including dry and fresh root and shoot weights comparing to those of control plants. Among strains studied in this research, M2-15 significantly decreased chickpea wilt under greenhouse conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Fusarium wilt
  • Biological control
  • 2
  • 4- diacetylphloroglucinol antibiotic
  • Pseudomonas fluorescens
CAPTCHA Image