(مقاله کوتاه پژوهشی) بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر علف هرز تلخه مزارع گندم آبی و دیم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین درجه حرارت های اصلی جوانه زنی بذر علف هرز تلخه دیم و آبی جمع آوری شده از مزارع گندم محدوده شهر بجنورد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار با 6 سطح دمایی 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سانتیگراد انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که درجه حرارت های اصلی برای دو نوع بذر مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشت و دمای مطلوب برای هر دو نوع بذر حدود 25 درجه سانتیگراد بود. نتایج به دست آمده نشان داد واکنش درصد جوانه زنی و یکنواختی جوانه زنی بذور تلخه آبی و دیم به درجه حرارت های مختلف متفاوت بود. در دمای پایین (15 درجه سانتیگراد) درصد جوانه زنی بذور تلخه آبی 50% بیشتر از دیم بود. در حالی که در دمای بالا (30 درجه سانتیگراد) برتری از آن بذور تلخه دیم بود. بنابر این بروز تنش خشکی در مزرعه مقاومت بذر تلخه را به دماهای بالا افزایش داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brief report) Evaluation of the Effects of Temperature on Germination of Russian Knapweed (Acroptilon repens) Seeds Collected from Irrigated and Rainfed Wheat Fields)

نویسندگان [English]

  • Sh. Lotfi
  • M. Rahimizadeh
چکیده [English]

In order to evaluate the response of Russian knapweed seeds to cardinal temperatures a factorial experiment was conducted base on completely randomized design with 3 replications. Russian knapweed seeds (collected from irrigated and rainfed wheat fields), and germination temperatures (constant temperatures of 10, 15, 20, 25, 30 and 35° C) were used as first and second levels of the experiment. Results showed that cardinal temperatures for germination of two Russian knapweed seeds had no significant differences and optimum temperature in both seeds was 25° C. We found significant differences in percentage and uniformity of seed germination between both seed types at different temperatures rates. In low temperature (15° C), the percentage of germination (PG) of seeds were collected irrigated of wheat field was 50% more than PG of seeds were collected from rainfed wheat field. While, in high temperature (30° C), PG of seeds were collected from rainfed wheat field was more than other. These results support the conclusion that drought stress in wheat field increases the seed tolerance to high temperature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cardinal temperatures
  • Germination
  • Parenteral plants
CAPTCHA Image