بررسی اثر زمان نگهداری تخم میزبان و آلودگی به باکتری همزیست Wolbachia در ویژگی‌های کیفی زنبور پارازیتوئیدTrichogramma brassicae Bezdenko (Hym.:Trichogrammatidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هزینه‌های پرورش حشرات و تأمین مقدار کافی دشمنان طبیعی در زمان مناسب از موانع اصلی گسترش کنترل بیولوژیک به روش اشباعی هستند. ذخیره سازی این عوامل، علاوه بر افزایش انعطاف پذیری در زمان تولید، و امکان هم‌زمانی دشمنان طبیعی با دوره طغیان آفت می تواند در کاهش هزینه‌های تولید انبوه نیز موثر باشد. در مورد پارازیتوئید ها می توان بجای خود پارازیتوئید میزبان را ذخیره سازی کرد، در این روش به دلیل عدم نیاز به زنده ماندن حشرات میزبان بعد از ذخیره سازی، محدوده دمایی و دوره نگهداری میزبان می‌تواند بسیار بیشتر از آن در مورد پارازیتوئیدها و شکارگرها باشد. در این تحقیق اثر زمان نگهداری تخم میزبان Ephestia kuehniella در سرما، روی ویژگی‌های کیفی Trichogramma brassicae بررسی شد. با توجه به شناسایی سوش ماده زای آلوده به Wolbachia از این گونه در ایران و مزایای نسبی سوش تک جنسی نسبت به دوجنسی، این تیمارها روی هر دو سوش زنبور تریکوگراما، آلوده به باکتری ولباخیا و غیر آلوده اعمال شد. ویژگی‌های مورد استفاده در کنترل کیفیت شامل نرخ پارازیتیسم، طول دوره رشد و نمو، نرخ ظهور، طول عمر و زادآوری افراد ماده و تعداد افراد بی بال بود. نتایج این تحقیق بیانگر اثر منفی زمان نگهداری تخم میزبان روی بعضی ویژگی‌های کیفی زنبور تریکوگراما بود. طول دوره رشد و نمو، نرخ ظهور، زادآوری، طول عمر و بی-بالی، بطور معنی داری تحت تأثیر زمان نگهداری تخم میزبان بودند. اما به دلیل تاثیر متفاوت زمان نگهداری تخم میزبان روی دو سوش مورد بررسی به نظر می رسد بتوان با انتخاب سوش مناسب اثرات منفی نگهداری تخم های میزبان در سرما را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Host Egg Storage Time and Wolbachia Infection on Qualitative Characteristics of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae)

نویسندگان [English]

  • A. Ashouri
  • M. Hosseini
چکیده [English]

Factors hindering the development of inundative biological control are insect rearing costs and provide an adequate amount of natural enemies at the appropriate time. Storage of natural enemies is a useful technique to increase time flexibility of parasitoids production, and coincide the natural enemies release with pest outbreaks period, and also could reduce costs of mass production. Another way for parasitoids, is to keep host of natural enemies instead of biocontrol agent in cold. In this way because of lack of necessity to survive insect hosts after storage, temperature range and storage periods can be much more than that for predators and parasitoids. In this work, the effects of storage time of host eggs Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) on the qualitative characteristics of Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) were studied. Regarding to identification of Wolbachia-infected strain of T. brassicae and relative advantages of thelytokous strain, these treatments were applied on thelytokous and arrhenotokous strains of Trichogramma. Qualitative characteristics of parasitoids consisted parasitism rate, adult emergence proportion, longevity, fecundity and number of deformed adults. The results indicated negative effects of host storage time on some qualitative characteristics of T. brassicae. Developmental time, emergence proportion, longevity, fecundity and wing deformity, were under negative influence of host storage time. However, because of different effect of storage on two strains, by selecting suitable strain, there is a possibility to reduce some negative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold storage
  • Mediterranean flour moth
  • Quality control
  • Thelytoky
  • Wolbachia
CAPTCHA Image