تاثیر تناوب زراعی و نیتروژن بر میزان آلودگی مزرعه سیب زمینی به علف های هرز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

علف های هرز یکی از مشکلات اصلی اکثر اکوسیستم های زراعی از جمله سیب زمینی به شمار می روند. به منظور بررسی تاثیر گیاه قبلی و مقادیر نیتروژن بر میزان آلودگی مزارع سیب زمینی به علف های هرز و عملکرد غده، آزمایشی از سال 1386 تا 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات با دو فاکتور گیاه قبلی (چهار گیاه گندم، کلزا، چغندر بذری و سیب زمینی) و مقادیر مختلف نیتروژن (0، 80، 160 و 240 کیلو گرم نیتروژن در هکتار) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تراکم علف های هرز در سال دوم تناوب 26 درصد کمتر از سال اول آن بود. تراکم علف های هرز در تناوب کلزا-سیب زمینی نسبت به سایر تناوب ها بیش از 58 درصد بیشتر بود. با افزایش مقدار نیتروژن درصد پوشش علف های هرز نیز افزایش یافت. در کشت متوالی سیب زمینی بدون کاربرد و یا با کاربرد 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار درصد پوشش سیب زمینی کمتر از 35 درصد بود. همچنین کشت متوالی سیب زمینی عملکرد غده را 3 تا 6 تن در هکتار کاهش داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تناوب زراعی و مدیریت کاربرد نیتروژن می تواند در مدیریت غیرشیمیایی علف های هرز در کشاورزی پایدار کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Crop Rotation and Nitrogen on Weed Infestation in Potato Field

نویسندگان [English]

  • H.R. Mohammaddoust Chamanabad
  • A. Asghari
چکیده [English]

Weeds are important problem in all cropping systems including potato. In order to evaluate the effect of crop rotation and nitrogen on weed structure and potato yield an experiment was conducted from 2007 to 2010 at the agricultural research site, University of Mohaghegh Ardabili. The experiment was established as split plot with tow factors, potato in crop rotation (with wheat, canola, sugar seed beet and potato) and nitrogen rate (0, 80, 160 and 240 kg ha-1) using a randomized complete block design with three replication. Results showed that weed density in secondary period of crop rotation was 26% lower than first period. Weed density in canola- potato rotation was 58% greater than other rotations. Increasing nitrogen rate increased weed cover. In continues cropping of potato, without or with applied 240 kg N ha-1 potato cover was lower 35%. Also continues cropping decreased potato yield 3 to 6 t ha-1. This finding show that crop rotation and nitrogen management can help in non-chemical weed management programs in sustainable agriculture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop rotation
  • Sustainable agriculture
  • Non-chemical weed management
CAPTCHA Image