تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سه رژیم غذایی لاروی و چهار رژیم غذایی حشرات کامل بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه ی مدیترانه ای، Ceratitis capitata (Wiedemann)، انجام شد. رژیم‏های غذایی لاروی بر پایه‏ی سبوس گندم، جوانه‏ی گندم و پروتئین سویا و رژیم‏های غذایی حشره‏ی کامل بر پایه‏ی آب عسل، پروتئین هیدرولیزه شده، مخمر+شکر و مخمر+شکر+میوه‏ی موز ساخته شدند. تمام آزمایش‏ها در دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره‏ی نوری 13 ساعت روشنایی به 11 ساعت تاریکی و در قالب طرح کاملاً تصادفی برای رژیم‏های غذایی لاروی و فاکتوریل برای رژیم‏های غذایی حشرات کامل انجام شدند. کوتاه‏ترین طول دوره‏ی لاروی، بیش‏ترین درصد زنده‏مانی لاروها، بیش‏ترین وزن شفیره‏ها و بیش‏ترین وزن حشرات ماده به رژیم غذایی لاروی ساخته شده بر پایه‏ی جوانه‏ی گندم تعلق داشتند و میانگین آن‏ها به ترتیب 07/0±7/6 روز، 6/2±3/69 درصد، 007/0±7/9 میلی‏گرم و 2/0±3/7 میلی‏گرم اندازه‏گیری شد. در مقابل، لاروهای پرورش یافته روی رژیم غذایی حاوی پروتئین سویا، طولانی‏‏ترین دوره‏ی نشوونما، کم‏ترین درصد زنده‏مانی، کم‏ترین وزن شفیره‏ها و کم‏ترین درصد ظهور حشرات کامل را به ترتیب با میانگین‏های 11/0±54/7 روز، 3/1±60 درصد، 06/0±98/8 میلی‏گرم و 85/0±84/79 درصد داشتند. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده از تاثیر رژیم‏های غذایی حشرات کامل، مگس‏هایی که در دوره‏ی لاروی از رژیم‏های غذایی حاوی سبوس یا جوانه‏ی گندم به علاوه‏ی مخمر آبجو و در دوره‏ی حشره‏ی کامل از مخلوط مخمر و شکر تغذیه کرده بودند از بیش‏ترین طول دوره‏ی تخمریزی، زادآوری و درصد تفریخ تخم به ترتیب با میانگین‏های 85/0±75/23روز، 9/5±2/115 عدد تخم به ازای هر فرد ماده در طول عمر و 64/2±1/78 درصد برخوردار بودند. به عنوان یک نتیجه‏گیری کلی، استفاده از رژیم‏های غذایی بر پایه‏ی جوانه‏ یا سبوس گندم به منظور پرورش انبوه لاروها و مخمر+شکر جهت تغذیه‏ی حشرات کامل مگس میوه‏ی مدیترانه‏ای توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image