دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار 1390 

مقالات پژوهشی

1. اثرات بازدارندگی بذور سلمه (Chenopodium album) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه‌های ذرت (Zea mays) و سورگوم (Sorghum bicolor)

10.22067/jpp.v25i1.9581

ولایتی ولایتی؛ زمانی زمانی؛ جامی الاحمدی جامی الاحمدی؛ راشد محصل راشد محصل؛ حسینی حسینی


3. شناسائی گونه های پیتیوم و بررسی بیماریزائی آنها روی صیفی جات در استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v25i1.9584

عسکری فرسنگی عسکری فرسنگی؛ روحانی روحانی؛ فلاحتی رستگار فلاحتی رستگار؛ مهدیخانی مقدم مهدیخانی مقدم؛ مکرم حصار مکرم حصار


7. بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن

10.22067/jpp.v25i1.9592

ایزدی ایزدی؛ راشد محصل راشد محصل؛ زند زند؛ نصیری محلاتی نصیری محلاتی؛ لکزیان لکزیان


9. تأثیر تعداد شخم و میزان مصرف علفکش متریبوزین بر روی ساختار علف های هرز سیب زمینی

10.22067/jpp.v25i1.9594

سیدی نسب سیدی نسب؛ محمددوست چمن آباد محمددوست چمن آباد؛ نوری قنبلانی نوری قنبلانی؛ اصغری اصغری