دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 17، دی 1390