تأثیر دو روش کنترلی سایه و قطع بر رشد علف های هرز آبزی سراتوفیلوم و میریوفیلوم تحت شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
سراتوفیلوم Ceratophyllum demersum)) و میریوفیلوم spicatum) Myriophyllum) از علف های هرز آبزی غوطه ور رایج در بسیاری از آب های داخلی ایران محسوب می گردند. رشد بیش از اندازه این گیاهان باعث کاهش میزان بهره برداری از منابع آبی، ایجاد خسارت های اکولوژیکی و اقتصادی در این محیط ها می گردد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین واکنش دو علف هرز آبزی غوطه ور سراتوفیلوم و میریوفیلوم به کاهش نور، قطع کردن (بدون قطع، یک بار قطع، دو بار قطع) و تلفیق آنها در شرایط آزمایشگاهی (آکواریوم) بود. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. صفات مورد آزمایش شامل ارتفاع و وزن خشک گیاهان بود. نتایج این آزمایش نشان داد که سایه و قطع تأثیر معنی داری (0.01≥P) بر ارتفاع و وزن خشک گیاهان آزمایشی ایجاد می کند. همچنین دوبار قطع به‌دلیل کاهش بیشتر ذخیره کربوهیدرات نسبت به یک بار قطع، موجب کنترل بهتر دو گونه گردید.

واژه های کلیدی: ارتفاع، مواد غذایی، نور و وزن خشک

عنوان مقاله [English]

The Effects of Two Control Methods of Cut and Shade on Aquatic Weeds rowth of Coontail and Watermilfoil under Laboratory Condition

نویسندگان [English]

  • tohidifarid H.
  • Y. Filizadeh
چکیده [English]

Abstract
Coontail (Ceratophyllum demersum) and Watermilfoil (Myriophyllum spicatum) are current submersed weeds in many fresh waters of Iran. The excessive growth of these plants causes the reduction in utilization of water resources and making some ecological and economical damages in these areas. The aim of this study was to determine the response of two submerged aquatic weeds of Coontail and Watermilfoil to light reduction, cutting (without, once and twice) and their incorporation under laboratory (aquarium) condition. The experiment was conducted in factorial design, with three replications. The experimental traits included the length and dry weight of plants. The experimental results showed that, cutting and shading caused a significant effect (P≤0.01) on length and dry weight of test plants. Also, twice cutting compared with once, due to more reduction in plants carbohydrate storage resulted in better control of both species.

Keywords: Dry weight, Length, Light and Nutrients

CAPTCHA Image