بررسی تأثیر عصاره‏های چند گیاه به همراه ماده ی شوینده علیه سفید بالک پنبه،Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
اخیراً علاقه به استفاده از مواد بیولوژیک، ایمن و کم‌خطر جهت کنترل آفات گیاهی به دلیل عدم آلودگی محیط زیست، جایگاه مناسبی پیدا کرده است. بر این اساس تأثیر عصاره های میوه‏ی چریش، میوه‏ و برگ آقطی، میوه‏ی زیتون تلخ، روغن پنبه دانه و چریش به نسبتهای مختلف به همراه مادهی شوینده، تیمار آمیتراز و شاهد، در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه‏ی دانشگاه گنبد در دو سال علیه سفیدبالک پنبه آزمایش شدند. آماربرداری از کاهش جمعیت آفت (پوره) 3، 5، 7، 10 و 15 روز بعد از محلول پاشی انجام شد. از ردیف وسط هر کرت10 برگ به‏طور تصادفی انتخاب و جمعیت آفت شمارش شد. نتایج نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی‏دار وجود دارد. در 3، 5، 7، 10 و 15 روز بعد از محلول‏پاشی، بهترین نتیجه (بعد از آمیتراز) به ترتیب توسط میوه‏ی آقطی با 62/74 درصد، روغن چریش با 50/77 و 97/80 درصد، روغن پنبه دانه با 47/76 و 65/66 درصد کاهش به دست آمد. بر اساس نتایج سال دوم، بهترین نتیجه (بعد از آمیتراز)، 3 و 5 روز بعد از محلول پاشی، توسط عصاره ی میوه ی آقطی با 15/67 و00/70 درصد کاهش بهدست آمد. 7 و10 روز بعد از محلولپاشی، روغن پنبه دانه به ترتیب با 85/77 و 87/71 درصد کاهش و میوه‏ی آقطی به ترتیب با 27/76 و 80/70 درصد کاهش بیشترین تأثیر را روی کاهش جمعیت آفت بعد از آمیتراز داشتند. 15 روز بعد از محلول پاشی، بیش ترین میزان میرگ و میر توسط میوه‏ی آقطی با 97/69 درصد کاهش جمعیت (بعد از آمیتراز) بهدست آمد. مقایسه ی نتایج دو سال نشان داد که درصد کاهش جمعیت آفت در سال دوم تا حدودی در سطح پایین تر از سال اول می‏باشد. این تفاوت ممکن است به‌دلیل تأثیر برخی از عوامل بوم شناختی باشد.

واژه‌های کلیدی: آمیتراز، سفیدبالک پنبه، عصاره‏های گیاهی، ماده ی شوینده

عنوان مقاله [English]

Studies on the Effect of some Plant Extracts Mixed with Detergent Against Cotton Whitefly, Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera: Aleyrodidae)

نویسنده [English]

  • m manager
چکیده [English]

Abstract
In recent decades the use of environmentally friendly biological and non-chemical materials for the control of plant pests has found good position. Due to this reason the effect of some plant extracts (kernel extract of Azadirachta indica with 1:12.5, fruit extract of Chinaberry, fruit extract of Iranian lilac and leaf extract of Chinaberry with 1:3 with water), cotton seed oil and neem oil at the rate of 3.4 and 2.7 Li/ha, respectively, and half a Kg/ha detergent, amitraz20% EC, 2Li/ha and control, were evaluated against Bemisia tabaci, in a R.B.D. with four replications. Observations on pest population were done 3, 5, 7, 10 and 15 days after spraying. From each plot (central row) 10 leaves were selected randomly. Population of nymph was then counted in laboratory. The result showed that there were significant differences among treatments. In 3, 5, 7, 10 and 15 days after spraying the best result (excluding amitraz) was obtained by riped fruit of Chinaberry with 74.62%, neem oil with 77.50 & 80.97%, cotton seed oil with 76.47 & 66.65% reduction of pest population, respectively. The second year results showed that in 3 and 5 days after spraying, the best result (81.93 & 82.47% reduction) was obtained by using amitraz, respectively. Next to amitraz, fruit extract of Chinaberry with 67.15 and 70.00% reduction, respectively was placed in second position. In 7 & 10 days after spraying excluding amitraz, cotton seed oil with 77.85 and 71.87% reduction was placed in first position and fruit extract of Chinberry with 76.27 and 70.80% reduction was placed in second position. In 15 days after spraying, amitraz with 71.27% achieved highest performance and fruit extract of Chinaberry with 69.97% reduction was placed in second position. The comparison of two year results showed that, in second year the percent reduction was somewhat lower than the first year, which may be due to effect of certain ecological factors.

Keywords: Amitraz, Cotton whitefly, Plant extracts, Detergent

CAPTCHA Image