دوره و شماره: دوره 25، شماره 3، پاییز 1390 
11. تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

10.22067/jpp.v25i3.10573

ناصر بیک زاده؛ بهروز جعفرپور؛ حمید روحانی؛ دیک پیترز؛ افشین حسنی مهربان


12. شناسایی مگس های میوه جنس Tephritis Latreille, 1804 (Diptera: Tephritidae) منطقه عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)

10.22067/jpp.v25i3.10575

( مقاله کوتاه پژوهشی )یاسر قراجه داغی؛ صمد خاقانی نیا؛ رضا فرشباف پورآباد؛ ابراهیم زرقانی