تأثیر تراکم‌های مختلف لاروی ساقه‌خوار برنج Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) روی آلودگی بوته‌های برنج در شرایط کنترل شده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

چکیده
تأثیر تراکم‌های مختلف لاروی ساقه‌خوار برنج (Chilo suppressalis Walker) روی میزان آلودگی بوته‌های برنج و عملکرد محصول طی سال‌های 1385 تا 1387 در شرایط کنترل شده (داخل قفس) در مؤسسه‌ی تحقیقات برنج مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف از نظر تاثیر تراکم‌های مختلف لاروی روی درصد جوانه‌ی مرکزی خشک شده ، درصد خوشه‌های سفید شده و عملکرد محصول تفاوت معنی‌دار وجود داشت. به طوری که بیشترین درصد جوانه‌ی مرکزی خشک شده و خوشه‌های سفید شده مربوط به تراکم 32 عدد لارو بر مترمربع و کمترین آن مربوط به شاهد (بدون رهاسازی لارو) بود. همچنین بیشترین عملکرد محصول مربوط به تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار 32 عدد لارو به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: کرم ساقه‌خوار برنج، تراکم‌ لاروی، جوانه مرکزی خشک شده، خوشه‌های سفید شده، عملکرد

عنوان مقاله [English]

The Effect of Different Larval Density of Chilo suppressalis (Lepidoptera: Pyralidae) on Rice Infestation in Controlled Condition

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Amooughlitabari
  • H. Breif Report) Ghahari
چکیده [English]

Abstract
The effect of different larval density of Chilo suppressalis Walker was evaluated through 2006-2008 on rice infestation in controlled condition of the cages. The results indicated that there were significant effects between dead hearts, white heads and crop yield. The highest dead hearts and white heads were related to the treatment of 32 larvae per m2 and the lowest ones were obtained in control (without release of larvae). Also, the highest crop yield was determined for the treatment control and the lowest was related to the treatment 32 larvae per m2.

Keywords: Chilo suppressalis, Larval population density, Dead hearts, White heads, Yield

CAPTCHA Image