تغییرات فصلی جمعیت شته سبز هلو Myzus persicae Sulzer(Hom., Aphididae) روی تعدادی از ارقام متداول سیب زمینی در اردبیل

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

چکیده
شته سبز هلو،Myzus persicae Sulzer ، یکی از مهم ترین آفات مزارع سیب زمینی می باشد که قادر به انتقال ویروس های متعددی به گیاه سیب زمینی است. تغییرات فصلی جمعیت این شته در طول فصل زراعی سال 1387 در یک مزرعه ی سیب زمینی آزمایشی در اردبیل روی 10 رقم سیب زمینی به نام های گرانولا (Granola)، ساتینا (Satina)، مورن (Moren)، آئوزونیا (Aozonia)، کوزیما (Cosima)، اگریا (Agria)، کاسموس (Cosmos)، کندر (Kondor)، دیامانت (Diamant) و ساوالان (Savalan) در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با شمارش تعداد شته های موجود روی برگ های اول و پنجم بوته های این ارقام به فواصل هر سه روز یکبار انجام شد. از نظر تغییرات فصلی جمعیت شته بین ارقام مورد بررسی اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد مشاهده شد، چنان که در طول سه ماه انجام مطالعه بیشترین جمعیت شته روی رقم آئوزونیا دیده شد. در سایر ارقام هر چند تفاوت معنی داری از نظر تراکم جمعیت شته نسبت به هم مشاهده نشد، اما کمترین تعداد شته روی ارقام کوزیما و کاسموس مشاهده شد. هم چنین معلوم شد شته سبز هلو دو نقطه ی، اوج جمعیت در اردبیل دارد. بنابراین، در شرایط آب و هوایی اردبیل و در بین ارقام مورد بررسی، شته سبز هلو ترجیح کمتری به ارقام کوزیما و کاسموس نشان داد.

واژه های کلیدی: شته سبز هلو، سیب زمینی، ترجیح

عنوان مقاله [English]

The Seasonal Population Fluctuation of the Green Peach Aphid, Myzus persicae Sulzer (Hom., Aphididae) on Some Potato Cultivars in Ardabil

نویسندگان [English]

  • L. Mottaghinia
  • Gadir Nouri ganbalani
  • Jabraeil Razmjou
  • H. Rafiee Dastjerdi
-
چکیده [English]

Abstract
Myzus persicae Sulzer is one of the serious pests in potato fields which has the ability of transmitting several viruses to the potato crop. Throughout summer of 2008, field studies were carried out in Ardabil to evaluate the seasonal population fluctuation of this aphid on 10 potato cultivars: Granola, Satina, Moren, Aozonia, Cosima, Agria, Cosmos, Kondor, Diamant and Savalan. Density of aphids on both first and fifth compound leaves of these cultivars was counted every three days. Analysis of variance showed significant differences among the cultivars. The highest density of aphid was on Aozonia cultivar. Even though there were no significant differences between the other cultivars but the lowest numbers of aphids were on Cosima and Cosmos cultivars, respectively. Two peaks of aphid's population were observed in Ardabil. Consequently, in Ardabil's climate condition and among the tested cultivars, M. persicae showed less preference toward Cosima and Cosmos.

Keywords: Green peach aphid, Potato, Preference

CAPTCHA Image