تأثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea) روی برخی از ویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این مطالعه به منظور تعیین رژیم غذایی بهتر و ارزان تر برای پرورش انبوه این حشره ی مفید انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 5 مشاهده انجام شد. در بررسی حاضر از سه رژیم غذایی شامل مخلوط 1:1:1 عسل، مخمر و آب مقطر، مخلوط 1:1:1 عسل، مخمر و عصاره ی تخم بید غلات و مخلوط 1:1:1 عسل، مخمر و عصاره ی تخم شب پره ی مدیترانه ای آرد استفاده شد. آزمایش ها روی حشرات کامل نسل هفتم در شرایط دمایی 2±25 درجه ی سانتی گراد، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی انجام شدند. تأثیر رژیم های غذایی روی برخی از ویژگی های زیستی حشرات کامل از جمله طول دوره های پیش از تخمریزی، تخمریزی و پس از تخمریزی، طول عمر حشرات کامل نر و ماده، باروری، میانگین وزن یک تخم و درصد تفریخ تخم ها بررسی شد. نتایج نشان دادند که کم ترین طول دوره ی پیش از تخمریزی (49/0±66/6 روز) و بیش ترین طول دوره ی تخمریزی (09/1±57/28 روز)، طول عمر حشرات نر (89/0±73/45 روز) و ماده (59/0±73/37 روز)، باروری (05/23±0/795 عدد تخم به ازای هر فرد ماده) و تفریخ تخم ها (82/2±98/84 درصد) متعلق به حشرات تغذیه شده از رژیم غذایی حاوی عصاره ی تخم شب پره ی مدیترانه ای آرد بود. همچنین میانگین وزن یک تخم، متعلق به حشرات تغذیه شده از این رژیم غذایی، 00/0 ±069/0 میلی‌گرم به دست آمد که با بیش ترین مقدار مشاهده شده (00/0 ±070/0 میلی گرم) در سطح احتمال 5 درصد تفاوت معنی داری نداشت. در نتیجه می‌توان گفت که رژیم غذایی حاوی عسل، مخمر و عصاره ی تخم شب‌پره ی مدیترانه ای آرد به عنوان بهترین رژیم غذایی می-باشد.

واژه های کلیدی: بالتوری سبز، Chrysoperla carnea، مکمل غذایی، بید غلات، شب پره ی مدیترانه ای آرد

عنوان مقاله [English]

The Effect of Natural Food Supplement in Artificial Diet of Adults Green Lacewing, (Chrysoperla carnea), on Some It’s Biological Parameters Under Laboratory Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Lakzaei
  • M.H. Sarailoo
  • M. Yazdanian
چکیده [English]

Abstract
In order to find out a better and cheaper artificial diet for mass rearing of common green lacewing, Chrysoperla carnea, an experiment was conducted using Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications and 5 observations. In this study were used three diets [a mixture of honey, yeast and distilled water (1:1:1), a mixture of honey, yeast plus extract of Angomois grain moth eggs (1:1:1) and a mixture of honey, yeast plus extract of Mediterranean flour moth eggs (1:1:1)]. Experiments were run at 14L:10D, 25±2 ºC and 60±5% RH on 7th generation adults. The effect of different diets was studied on biological parameters such as pre-oviposition, oviposition and post-oviposition periods, longevity of male and female, fecundity, average weight of one egg and egg hatchability. Results revealed that the mixture of honey, yeast and extract of Mediterranean flour moth eggs (1:1:1) showed the minimum pre-oviposition period (6.66±0.49 days) and longest oviposition period (28.57±1.09 days), longevity of male (45.73±0.89 days) and female (37.73±0.59 days), highest fecundity (795.0±23.05 eggs per female) and egg hatchability (84.98±2.82 %). Also the average weight of one egg laied by females fed on this diet obtained 0.069±0.00 mg that didn’t show significant difference (P≤0.05) with maximum observed amount (0.070±0.00 mg). So it is clear that the diet contains honey, yeast and extract of Mediterranean flour moth eggs is the best.

Keywords: Green lacewing, Chrysoperla carnea, Food supplement, Angomois grain moth, Mediterranean flour moth

CAPTCHA Image