بررسی فونستیک زنجرک های مزارع چغندر قند شهرستان مشهد و چناران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
فونستیک زنجرک های مزارع چغندرقند شهرستان مشهد و چناران طی سال های 1386 تا 1388 بررسی گردید. نمونه برداری با تور حشره گیری انجام گرفت. گونه ها با توجه به ویژگی های ریخت شناسی داخلی و خارجی به ویژه اندام های تناسلی حشره نر شناسایی و توسط متخصصان بین المللی تائید شدند. در این بررسی هفده گونه متعلق به پانزده جنس و چهار خانواده (یازده گونه از خانواده Cicadellidae، چهار گونه از خانواده Delphacidae، یک گونه از خانواده Tettigometridae و یک گونه از خانواده (Cixiidae شناسایی شدند. با توجه به منابع علمی موجود گونه Metidiocerus impressifrons (Kirschbaum 1868) اولین گزارش برای فون حشرات ایران می باشد و گونه های زیر برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش می شوند:
Euscelis alsius, Phlepsius intricatus, Macrosteles quadripunctulatus, Neoaliturus fenestratus, N. guttulatus
, Batrachomorphus irroratus, Pentastiridius leporinus, Asiraca clavicornis, Laodelphax striatellus, Sogatella
vibix, Unkanodes tanasijevici, Tettigometra pseudovittelina
کلید شناسایی گونه های معرفی شده در این تحقیق ارایه شده است.

واژه های کلیدی: زنجرک، چغندرقند، چناران، فونستیک، مشهد

عنوان مقاله [English]

Faunistic study of Auchenorrhyncha in sugar beet fields of Mashhad and Chenaran

نویسندگان [English]

  • N. Moosavi Mahvelati
  • M. Modarres Awal
چکیده [English]

Abstract
A faunistic survey on Auchenorrhyncha associated with sugar beet was conducted During 2007- 2009 in Mashhad and Chenaran. specimens were collected with sweeping net and determined using available identification keys according to the external and internal morphological characteristics specially male genitalia. Species were confirmed by national scientists. In this study seventeen species belonging to fifteen genus and four families including 11 species of Cicadellidae, four species of Delphacidae, one specie of Tettigometridae and one species of Cixiidae) were identified. According to the available refrences the species Metidiocerus impressifrons (Kirschbaum 1868) is a new record for the fauna of Iran and new species for the fauna of Razavi khorasan are: Euscelis alsius, Phlepsius intricatus, Macrosteles quadripu-nctulatus, Neoaliturus fenestratus, N. guttulatus, Batrachomorphus irroratus, Pentastiridius leporinus, Asiraca clavicornis, Laodelphax striatellus, Sogatella vibix, Unkanodes tanasijevici, Tettigometra pseud-ovittelina
Identification key for introduced species is represented.

Keywords: Auchenorrhyncha, Chenaran, Fauna, Mashhad, Sugar beet

CAPTCHA Image