دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، پاییز 1390 
14. تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس

10.22067/jpp.v25i2.10118

(مقاله کوتاه پژوهشی)دانیال رضایی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ امیر لکزیان؛ محمد حسن زاده خیاط؛ حوریه نصیرلی