دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تیر 1390 
بررسی ویروس ابلقی میخک (CarMV) و آنالیز ژنومی یک جدایه ایرانی این ویروس (FUM2)

10.22067/jpp.v25i2.10102

بهروز جعفرپور؛ محمد علی سبک خیز خیاط؛ ماهرخ فلاحتی رستگار؛ سمیرا پاکباز


تجزیه زیستی آترازین در غلظت های گوناگون به وسیله باکتری های سودوموناس

10.22067/jpp.v25i2.10118

دانیال رضایی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ امیر لکزیان؛ محمد حسن زاده خیاط؛ حوریه نصیرلی