پاسخ علف های هرز سوروف [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] و گاوپنبه (Abotilon theophrasti Medicus.) به علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده

چکیده
به منظور بررسی کارایی علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون در کنترل علف های هرز سوروف و گاوپنبه در محیط های کنترل شده و پیدا کردن شاخص ED50، آزمایش های دُز- پاسخ جداگانه برای هر علف هرز در سال 88-1387 به صورت فاکتوریل 7×2 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. علف کش های گلیفوسیت و نیکوسولفورون به صورت پس رویشی در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز سوروف و گاوپنبه در دُزهای صفر (شاهد)، 125/0، 25/0، 5/0، 1، 2 و 3 لیتر ماده تجاری در هکتار (به ترتیب معادل 0، 51، 102، 205، 410، 820 و 1230 گرم ماده مؤثره در هکتار علف کش گلیفوسیت، و 0، 5، 10، 20، 40، 80 و 120 گرم ماده مؤثره در هکتار علف کش نیکوسولفورون) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ارزیابی چشمی (بر اساس نمره دهی 0-9)، درصد بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی علف های هرز به طور معنی داری (01/0P≤) تحت تأثیر دُز علف کش ها قرار گرفت. منحنی های واکنش به دُز وزن خشک اندام هوایی علف هرز سوروف (نسبت به شاهد) تحت تیمار هر دو علف کش شبیه بود، ولی وزن خشک اندام هوایی گاوپنبه پاسخ متفاوتی به دُز علف کش ها نشان داد، به طوری که برای50 درصد کاهش زیست توده گاوپنبه (ED50) حدود 6/1 برابر نیکوسولفورون بیشتری در مقایسه با گلیفوسیت مورد نیاز بود. همچنین با بررسی منحنی های درصد کنترل علف های هرز با افزایش دُز علف کش ها، ملاحظه شد که تأثیر کنترل علف های هرز توسط گلیفوسیت بیشتر از نیکوسولفورون بود که با نتایج حاصل از منحنی های پاسخ وزن خشک بخش هوایی علف های هرز (نسبت به شاهد) تحت اثر دُز علف کش ها مطابقت دارد. همچنین بر اساس مقدار ED50 به دست آمده برای هر علف کش در شرایط گلخانه ای که متفاوت از گزارش های مزرعه ای است،
می توان نتیجه گرفت که تأثیر علف کش ها در شرایط مزرعه و کنترل شده مشابه نبوده و نمی توان دُزهای توصیه شده مزرعه ای را برای آزمون های گلخانه ای به شکل یکسان به کار برد. علاوه بر این، با توجه به همبستگی مناسب بین میانگین داده های درصد وزن خشک اندام هوایی و درصد کنترل علف های هرز (**98/0=2R)، به نظر می رسد که بتوان از مقادیر درصد کنترل (بر اساس خسارت چشمی) در ارزیابی میزان تأثیر علف کش روی
علف هرز به جای وزن خشک بهره گرفت.

واژه های کلیدی: ارزیابی چشمی، پتانسیل نسبی، زیست توده، واکنش به دُز، ED50

عنوان مقاله [English]

Response of Barnyardgrass [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] and Velvetleaf (Abotilon theophrasti Medicus.) to Glyphosate and Nicosulfuron Herbicides under Greenhouse Condition

نویسندگان [English]

  • K Hajmohammadnia Ghalibaf
  • M. H. Rashed Mohassel
  • M. Nassiri Mahallati
  • E. Zand
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
To study the efficacy of glyphosate and nicosulfuron herbicides on barnyardgrass [Echinochloa crus-galii (L.) P. Beauv.] and velvetleaf (Abotilon theophrasti Medicus.) control and to find the ED50 index, experiments were conducted as factorial arrangement of treatments 2×7 based on completely randomized design with six replications for each weed in 2008-9 at Research Greenhouse, Ferdowsi University of Mashhad. Glyphosate and nicosulfuron herbicides applied to 3-4 leaves of weeds as post-emergence at 0, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2 and 3 Lha-1 product (0, 51, 102, 205, 410, 820, 1230, and 0. 5, 10, 20, 40, 80, 120 gai ha-1, recpectively). The results showed significant effect of herbicide dosages on visual assessment, survival percentage, plant height, leaf area, and shoot dry weight of weeds (P≤0.01). Dose response curves of barnyardgrass biomass for both herbicides were similar, but velvetleaf biomass showed different responses to herbicides. So that, 50 percent reduction of velvetleaf biomass (ED50) required 1.6 fold nicosulfuron herbicide incomparison with glyphosate herbicide. Also, control percentage curves of weeds changed with glyphosate higher slope than nicosulfuron, that emphasized the results of dose response curves. Based on the amount of ED50 obtained for each herbicide in greenhouse conditions that is differ from the farm reports, it can be concluded that the effect of herbicides under field and controlled conditions was not the same and can not be recommended from dosage for greenhouse tests. According to the proper correlation between the mean of shoot dry weight and weed control percentage (R2=0.98**), it seems that using the values of this index (based on visual assessment) for evaluation of herbicides effect on weeds instead of dry biomass could be useful as well.

Keywords: Biomass, Dose response, ED50, R, Visual assessment

CAPTCHA Image