شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باهنر کرمان

2 دانشگاه گیلان- دانشکده کشاورزی- گروه گیاهپزشکی

3 گیلان

4 استادیار پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مرکبات شرق گیلان و غرب مازندران طی سال های 1387 و 1388 تعداد 110 نمونه خاک و ریشه از باغ های مرکبات جمع آوری گردید. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه، نماتدها استخراج، تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. سپس از نماتد های جدا شده به تفکیک جنس، اسلایدهای میکروسکوپی دائم تهیه شد. پس از بررسی های میکروسکوپی مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی تعیین و با استفاده از منابع معتبر علمی شناسایی انجام گردید. در این مطالعه 27 گونه متعلق به 15 جنس شامل:
Aphelenchoides asterocaudatus, A. bicaudatus, A. sacchari, Aphelenchus avenae, Basiria graminophila, Boleodorus thylactus ,Criconemoides xenoplax, C. curvatum, Ditylenchus myceliophagus, Filenchus facultativus, F. vulgaris, Helicotylenchus digonicus , H. dihystera, H. exallus, H. pseudorobustus, H. vulgaris, Nagelus obscurus, Ogma civellae, Paratylenchus nanus, Pratylenchus loosi, P. neglectus, P. jaehni, P. zea, Psilenchus hilarulus, Seinura lii, S.prospera, Tylenchulus semipenetrans.
شناسایی گردید. گونه هایPratylenchus jaehni ، Seinura lii و S. prospera برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

واژه های کلیدی: مرکبات، گیلان، مازندران، نماتد

عنوان مقاله [English]

Identification of Plant Parasitic Nematodes of Citrus Orchards in Guilan east and Mazandaran West Province

نویسندگان [English]

  • Nafise divsalar 1
  • Salar Jamali 2
  • H. Pedramfar 3
  • Hosein Taheri 4
1 4- Shahid Bahonar University of Kerman
2
3
4 Assistant professore of Citrus and Subtropical Fruits Research Center
چکیده [English]

Abstract
In order to identify the plant parasitic nematodes of citrus orchards in Guilan east and Mazandaran west province, 110 soil and root samples were collected during 2008 and 2009. The samples were washed and the nematodes extracted by centrifugal flotation technique. Then, they were fixed and transferred to glycerin. The permanent slides were prepared from the extracted nematodes. After microscopic consideration, the useful measurements and drawing were attained by using a drawing tube attached to the microscope. In this study 27 species belonging to 15 genera were identified using morphological and morphometrical characters as following: Aphelenchoides asterocaudatus, A. bicaudatus, A. sacchari, Aphelenchus avenae, Basiria graminophila, Boleodorus thylactus, Criconemoides xenoplax, C. curvatum, Ditylenchus myceliophagus, Filenchus facultativus, F. vulgaris, Helicotylenchus digonicus , H. dihystera, H. exallus, H. pseudorobustus, H. vulgaris, Nagelus obscurus, Ogma civellae, Paratylenchus nanus, Pratylenchus loosi, P. neglectus, P. jaehni, P. zea, Psilenchus hilarulus, Seinura lii, S.prospera , Tylenchulus semipenetrans. The species "Pratylenchus Jaehni, Seinura lii and S. prospera" which are reported for the first time in Iran.

Keywords: Citrus, Guilan, Mazandaran, Nematode

CAPTCHA Image