تأثیر آفت پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L بر پهنای دوایر سالیانه بلوط ویول (.Quercus libani Oliv) در جنگلهای پیرانشهر و سردشت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

چکیده
یکی از آفاتی که در سالهای اخیر، گونههای مختلف بلوط را ( به ویژه در جنگلهای غرب و شمال غرب کشور) مورد حمله قرار داده، پروانه جوانهخوار بلوط .Tortrix viridana L میباشد که آفتی بسیار مخرب در مناطق انتشار این گونهها است. در استان آذربایجان غربی این آفت قسمتهایی از جنگلهای پیرانشهر و سردشت را از سال 1377 تا کنون تحت تأثیر قرار داده و با طغیان هرساله، خسارتهای زیادی را به شادابی و بقای درختان بلوط وارد میسازد. در این مطالعه ابتدا دو منطقه جنگلی، یکی در قسمت آفت زده به مساحت 20 هکتار و دیگری در منطقه بدون شیوع آفت (شاهد) به مساحت 5/5 هکتار، انتخاب شدند. سپس در هر منطقه تعداد 10 درخت از بلوط ویول Q. libani با استفاده از روش ترانسکت مشخص شده و به وسیله مته سال سنج نمونههای رویشی (مغزی) از هر کدام تهیه شد. پس از آماده کردن نمونهها، پهنای دوایر سالیانه اندازهگیری شده و مقایسه بین میانگین آنها درمناطق آفت زده و شاهد و همچنین همبستگی بین میانگین پهنای دوایر سالیانه و دادههای اقلیمی (بارندگی و دما) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در یک دوره 11 ساله (1387-1377) در منطقه آفتزده، میانگین پهنای دوایر سالیانه بعد از طغیان آفت، کاهش معنیداری داشته در حالی که در منطقه شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد. همچنین شیوع پروانه جوانهخوار در منطقه آفتزده منجر به کاهش میانگین پهنای دوایر به میزان 31% نسبت به دوره قبل از طغیان آن شدهاست. عدم وجود همبستگی بین پهنای دوایر سالیانه و دادههای اقلیمی در دوره طغیان آفت نشان میدهد که میتوان پروانه جوانه خوار بلوط را عامل کاهش مقدار پهنای دوایر سالیانه دانست و باید نسبت به کنترل این آفت اقدام نمود.

واژه های کلیدی: پروانه جوانهخوار بلوط، بلوط ویول، رویش قطری، پیرانشهر، سردشت

عنوان مقاله [English]

Effect of the Oak Leafroller Moth, Tortrix viridana L. on Diameter Growth Increment of Lebanon Oak (Quercus libani Oliv.) in Piranshahr and Sardasht Forests

نویسندگان [English]

  • A. Banj Shafiei
  • J. Eshaghi Rad
  • Ahmad Alijanpour
  • M. Pato
چکیده [English]

Abstract
The oak leafroller moth , Tortrix viridana L. is a destructive pest within it’s spreading area which invades the oak species, especially in west and northwest forests of Iran, in recent years. Some parts of West Azarbayjan’s forests which are located in Piranshahr and Sardasht region have been affected by this pest since 1989 that oak trees vigor and survival have been gone down resulting the pest outbreak anually. In this study, 2 forest sites were chosen primarily which the first one was located in infested area (ca. 20 ha) and the second one was in non-infested area ( as a control, ca. 5.5 ha). In each site, 10 trees of Lebanon oak (Q. libani Oliv.) were selected using transect method and a core was brought out from each tree employing increment borer. After preparing the cores, tree ring width was measured and after that comparing of the mean tree ring width between two sites ( infested and control) and correlation between them and climatic data (precipitation and temperature) were determined. The results showed that the mean tree ring width in the infested site was decreased significantly after outbreak while this significant reduction was not seen in the control through an eleven years period (1998-2008). Also the pest outbreak caused tree ring width reduction of lebanon oak 35% as compared with the period before outbreak. Lack of any correlation between tree ring width and climatic data could be considered as a reason which indicates the oak leafroller moth can cause tree ring width reduction, so control measures should be taken into account immediately.

Keywords: Tortrix viridana, Quercus libani, Diameter Growth, Piranshahr, Sardasht

CAPTCHA Image