تأثیر عناصر پرمصرف (NPK) بر مهار کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) روی لوبیا قرمز رقم درخشان و مشخصه‌های زراعی محصول

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
لوبیا با حدود 23000 هکتار، یکی از مهمترین محصولات زراعی در استان لرستان می‌باشد. در این مناطق کنه تارتن دولکه‌ای Tetranychus urticae Koch به عنوان آفت درجه اول این محصول به حساب می‌آید. به منظور بررسی تأثیر عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر کنترل کنه تارتن دو لکه‌ای و تأثیر آن بر مشخصه‌های زراعی لوبیا قرمز رقم درخشان، دو آزمایش مشابه و جداگانه (1- سمپاشی ‌شده یا شاهد 2- سمپاشی‌نشده یا آلوده) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه عامل نیتروژن (N0 ، N1 و N2 به ترتیب 0، 50 و 65 کیلوگرم در هکتار)، فسفر (P0،P1 و P2 به ترتیب 0 ، 100 و 130 کیلوگرم در هکتار) و پتاسیم (K0 و K1 به ترتیب 0 و 50 کیلوگرم در هکتار) جمعاً 18 تیمار و چهار تکرار در سال 1381 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا شد. نتایج نشان داد که در آزمایش آلوده (سمپاشی نشده) افزایش نیتروژن عملکرد دانه لوبیا را به شکل معنی‌داری کاهش داد. در تیمار N0P2K1 جمعیت کنه تارتن به شکل معنی‌داری پایین بود. همچنین پتاسیم در تیمار N1P0K1 باعث افزایش معنی‌دار تعداد غلاف در بوته شد. بر اساس نتایج این تحقیق، تیمار کودی N0P2K1 در مزارع لوبیا جهت مدیریت تلفیقی آفت قابل توصیه می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: لوبیـا قرمز درخشان، Tetranychus urticae، عناصر غذایی پر مصرف، مدیریت تلفیقی

عنوان مقاله [English]

Effect of Macroelements (NPK) in the Control of Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata: Tetranychidae) on Derakhshan Bean Cultivar and its Agronomic Characteristics

نویسندگان [English]

  • A. Mohiseni
  • M. Dashadi
  • M. Shahverdi
  • M. H. Kooshki
چکیده [English]

Abstract
Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of the most important crops in Lorestan province with about 23000 ha. In this area, Two spotted Spider Mite (TSSM) Tetranychus urticae Koch is the key pest of this crop. To study the effect of macroelements (NPK) fertilizers, on controlling TSSM and their effect on some agronomic characters of Derakhshan bean cultivar, two same trails (1. treatmented with acaricide 2. no treatmented) were conducted in two fields at Borujerd agricultural research station in 2002. The experiment was carried out according to randomized complete block design in factorial arrangement with 18 treatments and 4 replications. Treatments were based on three factors: nitrogen (N0=0, N1=50 and N2=65 kg/ha), phosphore (P0=0, P1=100 and P2=130 kg/ha) and potassium (K0=0 and K1=50 kg/ha). Results showed that in the second trial (no treatmented trial), the seed yield was significantly decreased by increasing the nitrogen fertilizer levels. In most sampling times, number of TSSM/leaf in treatment N0P2K1, was significantly lower than that of most treatments. Also, the potassium fertilizer in treatment N1P0K1 caused an increasing in number of Pods/plant. Based on this research treatment N0P2K1 was recommended in integrated control of TSSM in common bean fields.

Keywords: Derakhshan common bean, Tetranychus urticae, Macroelements, IPM

CAPTCHA Image