کنترل بیولوژیکی جمعیت زمستان گذران کرم ساقه خوارنواری برنج Chilo suppressalis پس از برداشت برنج بوسیله قارچ Beauveria bassiana در شرایط مزرعه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

2 بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور-رشت

چکیده

چکیده
برای تعیین اثر قارچ بووریا باسیانا روی لاروهای زمستان‌گذران آفت ساقه‌خوار برنج آزمایش مزرعه‌ای در مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت طی سال‌های 1387و 1386 اجرا گردید. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل با سه فاکتور شاملa – غلظت (106 × 1کنیدیوم در میلی‌لیتر و 108 ×1 کنیدیوم در میلی لیتر )، b- نوع فرمولاسیون (روش گرانول پاشی و محلول پاشی) و c- زمان نمونه برداری سه مرحله آبان، دی و اسفند ماه)در قالب طرح بلوک‌ کامل تصادفی در پلات‌هایی به ا بعاد 7×3 متر در چهار تکرار انجام شد. قارچ بووریا باسیانا پس از برداشت برنج در مزرعه استفاده شد. دو روز بعد از اسپورپاشی 100 عدد لارو ساقه‌خوار داخل کرت‌های آزمایشی بطور مصنوعی رهاسازی گردید. بعداز رهاسازی لاروها، نمونه‌برداری جهت تعیین تعداد لاروهای مرده و زنده درطی سه مرحله انجام شد. زمان نمونه برداری به فاصله 45 روز از همدیگر از تعداد 10 بوته از هر کرت با حرکت در اقطار صورت گرفت. آخرین نمونه برداری قبل از شخم انجام گردید. تجزیه مرکب دوساله نشان داد که مناسترین غلظت، فرمولاسیون مورد استفاده و زمان نمونه برداری بترتیب مربوط به غلظت 108 × 1 کنیدیوم در میلی لیتر، گرانول پاشی و مرحله سوم نمونه برداری بود. ازلحاظ آماری بیشترین میانگین درصد مرگ و میر طی دو سال آزمایش با 66/57 با غلظت 108 × 1 کنیدیوم در میلی لیتر به روش گرانول پاشی درسومین مرحله نمونه برداری مشاهده گردید. کمترین مرگ و میر مربوط به تیمار شاهد (بدون آلودگی قارچ) در طی دوسال آزمایش بود.

واژه‌های کلیدی: کنترل بیولوژیکی، جمعیت زمستان گذران، کرم ساقه‌خوار نواری برنج، قارچ Beauveria bassiana

عنوان مقاله [English]

Biological Control of Overwintering Population of Striped Stem Borer, Chilo suppressalis after Harvest of Rice by Beauveria bassiana in Rice Field

نویسندگان [English]

  • Farzad Majidi-Shilsar 1
  • F. Padasht Dehkaei 2
  • M. Nahvi
1
2
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effect of Beauveria bassiana fungus on overwintering larvae populations of rice stem borer( Chilo suppressalis) was studied during 2007-2008 in Rice Reaserch Institute, Rasht. This study was carried out based on factorial experiment with RCBD in 4 replications with three factors as follow: (a1) Concentration of 1× 108 conidia/ml. , concentration of 1× 106 conidia/ml. from spores of B. bassiana and check(only distilled watter), (b) use of spores granular formulation , use of spores liquid formulation and( c) Time of sampling( first, second third steps).The plots size were 3×7 m., Fungus of B. bassiana used after harvest of rice in the field. After two days spraying with fungus, number of 100 larvae were released inside each plot. Sampling was carried out in three times, as follow: 45 and 90 day after releasing of larvae and before wintering plow.Two year analyze showed that the most suitable of concentration , formulation and sampling time were 1× 108 conidia/ml. ,granular and third step , respectively. The results showed that the highest mortality percentage average of larvae observed 1× 108 conidia/ml. (57.66) in third sampling. The least mortality was observed in check.

Keywords: Biological control Beauveria bassiana, Chilo suppressalis, Overwintering population

CAPTCHA Image