تأثیر کاربرد کود اوره و علفکش تو- فور- دی بر تراکم و آرایش علف های هرز و عملکرد گندم زمستانه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی کارایی کاربرد کود اوره و علفکش تو-فور-دی بر کنترل علف های هرز و عملکرد گندم در سال زراعی 88-87 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش دو سطح نیتروژن (بدون کود و کاربرد 150 کیلوگرم اوره در هکتار) و دو سطح علفکش (بدون علفکش و کاربرد علفکش تو-فور-دی) بودند. نتایج نشان داد که اگرچه کاربرد کود نیتروژن تأثیر معنی داری بر تراکم علف‌های‌هرز گندم نداشت، اما وزن خشک علف های هرز را تا 2 برابر افزایش داد. همچنین، در تیمارهایی که کود نیتروژن استفاده شده بود سهم بیشتری از وزن خشک علف های هرز در لایه های بالایی ارتفاع گندم قرار داشت. کاربرد علفکش تو-فور-دی تأثیر معنی داری بر تراکم و وزن خشک علف های هرز داشت و تراکم علف های هرز یکساله بهاره را در مقایسه با عدم کاربرد علفکش بیش از 90 درصد کاهش داد. عملکرد گندم نیز به هنگام کاربرد علفکش در مقایسه با عدم کاربرد آن 44 درصد افزایش یافت. در حضور علف های هرز، عملکرد گندم در کرت هایی که کود نیتروژن بکاربرده شده بود با کرت‌هایی که کود نیتروژن دریافت نکرده بودند تفاوت معنی داری نداشت.

واژه های کلیدی: نیتروژن، علفکش، توانایی رقابتی، علف های هرز

عنوان مقاله [English]

The Effect of Nitrogen Application and 2-4-D on Weed Density and Weed Architecture in Winter Wheat

نویسندگان [English]

  • H. Mohamadduost 1
  • B. Pourmorad kaleibar 2
  • A. Asghari
1
2 University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
To study the effect of nitrogen application and 2-4-D on weed density and weed architecture in winter wheat an experiment was conducted at agricultural research site, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil in 2009. Treatments were two nitrogen levels (no fertilizer and 150 kgNha-1 application) with or without 2-4-D (1.5 kg ai ha-1). Results showed that nitrogen application had no significant effect on weed density. Nitrogen application has increased weed dry weight to two-fold. Nitrogen application increased weeds dry weight on top layers of wheat canopy. 2-4-D application decreased weed density and weed dry weight. 2.4. D decreased density of annual spring weed over 90%. Wheat yield increased to 44% when herbicide applied compare to no herbicide application. Wheat yield was not significantly affected by N application.

Keywords: Nitrogen, Herbicide, Weed, Compatibility

CAPTCHA Image