شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سیب زمینی در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع سیب زمینی، طی سالهای 85 و 86 ازمزارع سیب زمینی شهرستان‌های استان خراسان رضوی جمعاً 55 نمونه خاک و60 غده آلوده جمع آوری گردید. برای استخراج نماتدها از خاک، کشتن نماتدها، ثابت کردن آن‌ها و انتقال به گلیسیرین روش تکمیل شده دگریس مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی گونه‌‌ها بر اساس صفات ریخت شناسی و ریخت سنجی صورت گرفت و تعداد 16 گونه متعلق به 12 جنس مربوط به فرو راسته Tylenchomorpha شناسایی گردید که گونه Aphelenchoides brassicae برای اولین بار از ایران گزارش می شود. گونه Helicotylenchus indicus همزمان از فراریشه رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز جمع آوری گردید. گونه‌‌های Pratylenchus neglectus، Geocenamus rugosus ،Heterodera schachtii، Heterodera trifolii، Zygotylenchus guevarai بیشترین پراکندگی را در بین گونه‌‌ها دارا بودند.

واژه‌‌های کلیدی: نماتد، سیب زمینی، Tylenchomorpha، خراسان رضوی

عنوان مقاله [English]

Identification of Plant Parasitic Nematodes of Potato Fields in Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • V. Erfani Poor Ghasemi
  • esmat mahdikhani moghadam 1
  • Hamid Rouhani 2
1
2 Ferdouwsi university of mashhad
چکیده [English]

Abstract
In order to identify the plant parasitic nematodes of potato fields, 55 soil samples and 60 infested tuber samples were collected from different fields in Khorasan Razavi province during 2005-2006 . Soil samples were washed and nematodes were extracted by centrifugal flotation technique. According to De Grisse, the extracted nematodes were fixed and transferred to glycerin. Baermann funnel method was used for extracting nematodes from tuber samples. In this survey, 16 species belonging to 12 genera of infra order Tylenchomorpha were identified based on morphological and morphometrical characters. Aphelenchoides brassicae is new record from Iran and Helicotylenchus indicus was collected from potato fields and rhizospher Rosmarinus officinalis in campus of Ferdowsi university of Mashhad at the same time. Pratylenchus neglectus, Geocenamus rugosus, Heterodera schachtii, Heterodera trifolii and Zygotylenchus guevarai were the most frequent and dominant species.

Keywords: Nematode, Potato, Tylenchomorpha, Khorasan Razavi

CAPTCHA Image