بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف‌های تاج خروس ریشه قرمز(Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

فردوسی

چکیده

چکیده
آب معمولترین حامل برای رقیق کردن و کاربرد علف کش ها می باشد. بر اساس بررسی‌های انجام شده کیفیت آب نقش مهمی را در کارایی کاربرد علف کش ها دارد. به منظور بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آزمایشی در سال 1388 در شرایط کنترل شده به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل مقادیر کاربرد علف کش توفوردی در 6 سطح (0، 1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 میلی لیتر در هکتار)، میزان کربنات کلسیم بعنوان شاخص سختی آب در 6 سطح (0،100، 300،600،1000،1500 قسمت در میلیون) و علف هرز در دو سطح (سلمه تره و تاج خروس ریشه قرمز) بودند. پس از سبز شدن گیاهان سم پاشی در مرحله 6 تا8 برگی علف‌های هرز انجام شد و 2 هفته بعد از پاشش درصد بقا و وزن خشک علف‌های هرز اندازه گیری شد. برای تحلیل نتایج آزمایش، تجزیه واریانس داده‌های آزمایش جهت ارزیابی پاسخ گیاهان به تیمارهای آزمایش با معادله 4 پارامتری سیگموییدی برازش داده شد و مقدار علف کش لازم برای 50 درصد بازدارندگی رشد علف‌های هرز (ID50) محاسبه شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش و سختی آب تأثیر معنی داری (01/0 p

عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Water Hardness on 2,4-D Amine Efficacy on Redroot Pigweed (Amaranthus retroflexous) and Common Lambsquart (Chenopodium album) control

نویسندگان [English]

  • ebrahim izadi
  • N. Nessari
  • F. Azarian
چکیده [English]

Abstract
Water is the most common carier used to dilute herbicides and their application. Researches had shown that water quality is an important factor in some herbicide efficacy. In order to study the effect of water hardness on 2,4-D efficacy, an experiment was carried out under controlled conditions in 2010 at the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments included herbicides doses at 6 levels (0, 1000, 1250, 1500, 1750 and 2000 ml ha-1 ), calcium carbonate concentration in water as index of water hardness at 6 levels( 0, 100, 300, 600, 1000 and 1500 ppm) and weeds at 2 levels ( redroot pigweed and common lamsquarter), were evaluated as a completely randomized design in a factorial arrangement with three replications. Spray was done at 6-8 weeds leaf stage and two weeks after spray weeds survival and shoot dry matter was measured. For results analysis, data analysis of variance was done and plants response to 2,4-D doses in deferent water hardness levels was fitted with 4 parametric sigmoidal equation to the shoot biomass data as a function of the herbicide doses and was used to calculate the herbicide dose for 50 % inhibition of plants shoot growth inhibition (ID50). Results showed herbicide rate and water hardness had significantly effect(P

CAPTCHA Image