تشخیص مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی در آلسترومریا در استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در پاییز 1388، در یکی از گلخانه های کشت آلسترومریا (Alstroemeria sp.) (خراسان رضوی-مشهد)، علائم شبیه آلودگی های توسپوویروسی (به صورت نکروز) بر روی برگ، ساقه، دمبرگ و گل برخی گیاهان مشاهده گردید. از گیاهان آلوده عصاره گیری شده و این عصاره به تعدادی گیاه محک تلقیح گردید. بر روی اطلسی (Petunia hybrida) و سلمه (Chenopodium quinoa) علائم آلودگی به صورت زخم های بافت مرده موضعی ظاهر شد. علائم آلودگی بر روی تاتوره (Datura stramonium) و Nicotiana benthamiana ابتدا به صورت زخم های بافت مرده موضعی بوده و سپس علائم بافت مردگی سیستمیک ظاهر گردید. بر روی N. glutinosa. نیز لکه های بافت مرده سیستمیک مشاهده شد. تلقیح مکانیکی آلسترومریا با عصاره تهیه شده از نمونه های آلوده آلسترومریا، ناموفق بود. با استفاده از آنتی بادی تهیه شده بر علیه نوکلئو پروتئین (Nucleoprotein; N) ویروس هایTomato spotted wilt virus(TSWV)، Tomato yellow ring virus(TYRV)،Iris yellow spot virus(IYSV)، Impatiens necrotic spot virus(INSV)، Groundnut bud necrosis virus(GBNV)، Tomato chlorotic spot virus(TCSV)، Groundnut ring spot virus(GRSV) و Chrysanthemum stem necrosis virus(CSNV)، نمونه های آلوده با آزمون الایزا (DAS-ELISA) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داد که این نمونه ها به TYRV آلوده هستند. به منظور بررسی نمونه ها با آزمون RT-PCR، RNA کل از N. benthamiana که علائم آلودگی داشتند، با استفاده از تریزول استخراج گردید. در نتیجه آزمون PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای تکثیر ژن N ویروسTYRV، یک قطعه DNA در حدود 805 جفت باز تکثیر گردید. توالی آمینواسیدی این قطعه، پس از تعیین، در GenBank با رس شمارHQ154130(Accession number) ثبت گردید. این توالی با توالی آمینواسیدی پروتئین N توسپوویروس های موجود در GenBank مقایسه گردید و مشخص شد که 99 درصد با توالی آمینواسیدی پروتئین N ویروسTYRV از استان های فارس (رس شمار ABH07703)، تهران (رس شمارAAV98587) و مرکزی (رس شمارACT09488) شباهت دارد. به منظور تعیین استرین ویروس، از پرایمرهای اختصاصی در آزمون RT-PCR استفاده گردید و مشخص شد که این جدایه، استرین گوجه فرنگی ویروسTYRV است. همچنین، این ویروس با استفاده از Thrips tabaci از تاتوره های آلوده به سالم منتقل گردید. این اولین گزارش از آلودگی یک گیاه تک لپه (آلسترومریا) به TYRV می باشد.

واژه‌‌های کلیدی: آلسترومریا، Tomato yellow ring virus(TYRV)، استان خراسان رضوی، ایران

عنوان مقاله [English]

Molecular Diagnosis of Tomato Yellow Ring Virus (TYRV) on Alstroemeria in Khorasan Razavi Province, Iran

نویسندگان [English]

  • N. Beikzadeh
  • B. Jafarpour
  • H. Rouhani
  • D. Peters
  • A. Hassani-Mehraban
چکیده [English]

Abstract
In October 2009, in one of the alstroemeria (Alatroemeria sp.) greenhouses, located in Khorasan Razavi province, tospovirus-like symptoms (necrosis) were observed on stems, petioles, flowers and leaves of some plants. Sap extracts from these plants were mechanically inoculated to indicator plants. Necrotic local lesions were observed on Petunia hybrida and Chenopodium quinoa. Necrotic local lesions followed by a systemic necrosis that caused the death of the plants were observed on Datura stramonium and Nicotiana benthamiana. On inoculated N. glutinosa plants, systemic necrotic spots were developed. Mechanical backinoculation on alstroemeria was failed. Leaves of symptomatic plants were tested for Tomato yellow ring virus (TYRV), Iris yellow spot virus (IYSV), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Impatiens necrotic spot virus (INSV), Groundnut bud necrosis virus (GBNV), Groundnut ring spot virus (GRSV), Tomato chlorotic spot virus (TCSV) and Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) with antisera specific to the viruses (raised against nucleocapsid protein) in double-antibody sandwich-ELISA. The reaction with antisera specific to TYRV was positive. Total RNA was extracted from the infected N. benthamiana plants for reverse transcription-PCR amplification with TYRV specific primers which amplified a fragment near 805bp band covering the nucleocapsid protein gene. This fragment was sequenced (Acc. No. HQ154130) and showed 99% amino acid sequence identity with TYRV from Fars (Acc. No. ABH07703), Tehran (Acc. No. AAV98587) and Markazi (Acc. No. ACT09488) provinces. To identify the virus strain, specific primers were used and TYRV-t strain was identified. Also the virus was transmitted from the infected D. stramonium plants to the healthy leaves of the host by Thrips tabaci. To our knowledge, this is the first report of natural infection of a monocotyledon plant by TYRV.

Keywords: Alstroemeria, Tomato yellow ring virus (TYRV), Khorasan Razavi province, Iran

CAPTCHA Image