بررسی جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) تحت تأثیر عصارة آبی حاصل از اندام‌های هوایی چهار گیاه دارویی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به‌منظور ارزیابی تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی گیاهان دارویی مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ بر جوانه‌زنی و خصوصیات مورفولوژیک گیاهچه‌های نوعی یولاف وحشی(Avena ludoviciana L.) آزمایشی در سال 1389 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از عصارة آبی 4 گیاه دارویی مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ، و غلظت‌های مختلف عصاره در 4 سطح (0، 20، 40 و 60 درصد). نتایج آزمایش حاکی از تأثیر معنی‌دار عصاره‌ گیاهان دارویی در غلظت‌های مختلف بر صفات مورد بررسی بود. بیشترین و کمترین مقدار از نظر درصد و سرعت سبز شدن، طول ریشه‌چه و ساقه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه به‌ترتیب در بذور تحت تیمار شاهد و عصاره تاتوره مشاهده شد. تیمار عصاره مرزه از نظر تأثیر بر صفات درصد سبز شدن، طول ریشه‌چه و وزن خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه تفاوتی با تیمار شاهد نداشت. غلظت‌های مختلف عصاره تمامی صفات مورد بررسی را نسبت به شاهد (غلظت صفر درصد) به‌شکل معنی‌داری کاهش دادند، ضمن اینکه عصاره با غلظت 60 درصد دارای کمترین مقدار درصد و سرعت سبز شدن بود.

واژه های کلیدی: آللوپاتی، مرزه، ریحان، تاتوره و زیتون تلخ

عنوان مقاله [English]

Study of Seed Germination and Morphological Characteristics of a Wild Oat (Avena ludoviciana L.) Seedlings Affected by Shoot Aqueous Extracts of Four Medicinal Plants

نویسندگان [English]

  • S. M.K. Tahami Zarandi
  • P. Rezvani Moghaddam
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of different aqueous shoot extracts of four medicinal plants consist of : basil (Ocimum basilicum L.), jimson weed (Datura stramonium L.), summer savory (Satureja hortensis L.) and meliaceae (Melia azedarach L.) on seed germination and seedling characteristics of wild oat an experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad on 2010. A factorial arrangement based on completely randomized design with four replications was used. The experimental treatments were 4 different medicinal plant aqueous extracts as factor A, and extract concentration in 4 levels (0, 20, 40 and 60 percentage) as factor B. Results showed that medicinal plants aqueous extracts in different concentration had significant effect on measured characters. The highest and the lowest percentage and rate of seed germination, length of radicle and hypocotyle, dry weight of radicle and hypocotyle were obtained in treatments of control and aqueous extracts of datura, respectively. Percentage of seed germination, length of radicle and dry weight of radicle and hypocotyle difference were not significant in aqueous extract of Summer Savory compare with control. All concentrations of aqueous extracts significantly diminish all measured characters compare to control (0% concentrations). The lowest percentage and rate of seed germination were obtained in 60% concentration of all studied plant water extracts.

Keywords: Allelopathy, Summer savory, Jimson weed, Basil, Meliaceae

CAPTCHA Image