بررسی اثر تلفیقی سالیسیلیک اسید و قارچ Trichoderma harzianum BI بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گرهزای ریشه Meloidogyne javanica

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران- پردیس ابوریحان

چکیده

چکیده
در این مطالعه اثر استفاده از کاربرد توأم سالیسیلیک اسید بهعنوان محرک مقاومت و قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum BI بر بیماری ناشی از نماتد مولد گره ریشه M. javanica روی گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در گلخانه و آزمایشگاه بررسی شد. گیاهچهها در مرحله 6 برگی توسط سالیسیلیک اسید با غلظت 5 میلی مولار، سوسپانسیون اسپور BI harzianum .T با غلظت 106 اسپور در میلی‌لیتر و تعداد 2000 لارو فعال سن دو نماتد مایه زنی گردید. در بررسی گلخانه ای، میزان بیماری در تمامی تیمارهای تلفیقی بهطور معنی دار (05/0 P

عنوان مقاله [English]

The Effects of Combination of Salicylic Acid and Trichoderma harzianum BI on Resistance of Tomato Against Root-Knot Nematode, Meloidogyne javanica

نویسندگان [English]

  • F. Naseri Nasab
  • N. Sahebani
  • H. R. Etebarian
College of Aboureyhan, University of Tehran
چکیده [English]

Abstract
In this study the effect of combination of Trichoderma harzianum BI and salicylic acid were studied on root knot nematode (Meloidogyne javanica) disease on tomato under green house conditions. The roots of tomato seedlings at six-leaf stage were inoculated with suspensions of Fungal antagonist (106 conidia/ ml), 5mM salicylic acid and 2000 second-stage juvenile (J2). Combined application of Salicylic acid and T. harzianum BI could decrease the severity of disease in greenhouse compared with nematode infected treatment as control. Phenylalanine ammonia lyase activity and total phenolic accumulation determined on 1 to 8 days after inoculation. The Using combination of salicylic acid and biocontrol agent caused increase in phenylalanine ammonia lyase activity and total phenolic compound accumulation that reached to maximum level(0.6µg/ml and 0.84µg/g respectively) 4 days after nematode inoculation. In vitro assay showed that salicylic acid and biocontrol agent(separately) increased the death percent of second stage juvenile (J2). In addition T. harzianum BI decreased the percent of egg hatching by %84 in laboratory assay. The results indicated that using of combination of salicylic acid and T. harzianum BI was able to improve root-knot nematode (M. javanica) management on tomato in greenhouse conditions.

Keywords: T. harzianum BI, salicylic acid, Biological control, Meloidogyne javanica

CAPTCHA Image