همسانه سازی ژن گزارشگر luxAB در باکتریهای بیمارگر گیاهی بومی‌ایران Pseudomnas syringae و Ralostonia solanacearum

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
توانایی ردیابی یک میکروارگانیسم خاص در شرایط محیطی بسیار دشوار است. بسیاری از ژن‌ها مانند ژن لوسیفراز باکتریایی(luxAB) با ایجاد فنوتیپ‌های منحصر به فردی مانند تولید نور بیولومینسانس باعث ایجاد افتراق در سویه‌ها می‌شوند. در تحقیق حاضر ژن luxAB در دو پاتوژن مهم گیاهی سودوموناس سرینجی6 و رالوستونیا سولاناساریوم7 توسط روش الکتروپوریشن کلون گردید. برای لاکس مارک‌دار کردن سویه‌های فوق از ترانسپوزون miniTn-5 luxAB استفاده گردید. سویه‌های خالص شده با پلاسمید pUT که شامل ژن‌های luxAB بوده در دستگاه الکتروپوریتور، ترانسفورم گردیدند. الکتروپوریشن سویه‌های فوق در ولتاژkv 5/2 و در مدت زمان 5 میلی ثانیه انجام گردید. تمامی‌سویه‌های لاکس مارک‌دار شده توانایی رشد در محیط کشت کینگ ب8 حاوی 5/12 میکروگرم در هر میلی لیتر از محیط کشت تتراسیکلین را دارا بودند. به‌‌علاوه، اندازه گیری میزان شدت نور لومینسانس توسط دستگاه لومینومتر حاکی از الحاق موفقیت آمیز ژن luxAB در دو باکتری فوق می‌باشد. سویه‌های لاکس مارکدار شده سودوموناس سرینجی و رالوستونیا سولاناساریوم به علت بیان پایدار نور لومینسانس، پتانسیل لازم را برای مطالعات بعدی در زمینه اثر شرایط مختلف محیطی بر بقا و فعالیت یک باکتری پاتوژن را دارا می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس سرینجی، رالوستونیا سولاناساریوم، ژن luxAB ، ردیابی

عنوان مقاله [English]

Cloning of luxAB Reporter Gene into Iranian Plant Pathogen Bacterial Isolates Pseudomonas syringae and Ralostonia solanacerum

نویسندگان [English]

  • S. Mostofi
  • M. Mashreghi
  • M. Bahreini
  • F. Oroojalian
  • P. Pordeli
چکیده [English]

Abstract
The ability to monitor particular microorganism in an environment is a difficult task. Many genes permit the differentiation of strains by conferring production of unique phenotypes such as bioluminescence [marine bacterial luciferase (luxAB)]. Therefore, lux-AB gene was cloned into two endemic plant pathogens Pseudomonas syringae and Ralostonia solanacearum by electrotransformation. lux-marking of above strains was carried out using miniTn-5 luxAB transposon. Purified strains were transformed with plasmid pUT containing luxAB gene by electroporator. Electroporation was performed in voltage 2/5 KV for 5 milisecend. All luxAB marked strains could grow on KB agar medium containing 12.5 µg/ml tetracycline and their luminescence intensity was measured by luminometer. lux-marked P. syringae and R. solanacearum were stable genetically engineered strains making them quite appropriate.

Keywords: Pseudomonas syringae, Ralostonia solanacerum, luxAB gene, strain monitoring

CAPTCHA Image